Členská schůze 2018 – pozvánka

Milí Feničané,

jako každý rok se koná členská schůze našeho spolku. Termín jste tentokrát vybrali vy sami. Největší počet z vás volilo termín čtvrtek 25. 10. 2018, a proto se v tento den také členská schůze bude konat. Jak je uvedeno v pozvánce, schůze začíná v 17:00 hod., tak aby mohli dorazit i ti, kdož docházejí do zaměstnání.

Věřím, že schůze nebude nudná a dozvíte se zajímavé skutečnosti o fungování spolku (centra) jak z pohledu chodu organizace po stránce vnitřní, jako servisní organizace, tak po stránce působení organizace navenek v rámci advokační činnosti organizace při hájení zájmů osob po úrazu míchy. Bez zajímavosti nejsou ani plány rozvoje naší organizace do dalších let.

Těším se na setkání a doufám, že program a tento malý úvod, naláká i členy, kteří se hlasování neúčastnili, ale nakonec dorazí.

Závěrem už jen dodávám, že malé občerstvení či pohoštění bude zajištěno.

Těším se na viděnou.

Mgr. Ladislav Loebe
předseda spolku

Program Členské schůze 2018

 1. Prezence účastníků
 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zvolení sčitatele hlasů
 4. Schválení programu členské schůze
 5. Zahájení, úvodní slovo předsedy spolku
 6. Zpráva o činnosti organizace
 7. Schválení hospodaření spolku za r. 2017
 8. Zpráva o činnosti a stavu hospodaření Sociálního podniku Fenix s. r. o.
 9. Informace o stavu realizace výstavby nového centra
 10. Informace o uzavírání smluv o úhradách hrazené péče se zdravotními pojišťovnami
 11. Informace o proběhlém projektu profesionalizace zaměstnanců ParaCENTRA Fenix, z. s.
 12. Informace o mezinárodní spolupráci v rámci ESCIF a dalších projektech v ČR
 13. Informace o působení ParaCENTRA Fenix, z. s. v pracovních skupinách Pacientské rady při MZČR
 14. Informace o budoucím dění, akcích a směřování organizace
 15. Diskuze

24.09.2018 |