Dálniční známka a ZTP, ZTP/P – osvobození

PoradenstvíDálniční známka a ZTP, ZTP/P – osvobození
Leoš Fučík asked 5 years ago

V informaci o podmínkách pro osvobození od povinnosti mít dálniční známku uvádíte (patrně správněji), že mj. musí být vozidlo ve vlastnictví OZP. V prolinku citované podmínky záčk. č. 329/2011 Sb. se však hovoří o držiteli vozidla. Co platí?

  • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu(zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Vážený pane Fučíku,
 
děkujeme za Váš dotaz.
V článku, který podnítil Váš dotaz, jsme se snažili o srozumitelnost, proto jsme užívali pojmu vlastník. Ten z hlediska občanského zákoníku vymezuje užší skupinu lidí, nicméně je široké veřejnosti srozumitelnější.
Pojem „držitel“ definuje občanský zákoník (viz bližší vysvětlení níže), pracoval s ním však i zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) – pro tyto potřeby však došlo ke změně terminologie a místo pojmu „držitel vozidla“ se nyní používají pojmy „provozovatel“ a „vlastník“.
Abychom Vás informovali co nejpřesněji tak, abyste měl opravdu úplné informace, pokusíme se i o vysvětlení rozdílu mezi vlastníkem a držitelem vozidla.
Podle občanského zákoníku je držba jako taková součástí vlastnického práva. Vlastník má právo věc užívat, požívat, brát z ní užitky a disponovat s ní. Držbu může vykonávat i jiná osoba než vlastník. Držba tedy může existovat odděleně od vlastnického práva, samostatně. Ačkoli bývá celkem běžné, že vlastníkem a držitelem věci je tatáž osoba, je specifikem držby právě to, že ji může vykonávat i jiná osoba než vlastník věci.
Uvedu příklad, na kterém bude rozdíl mezi držitelem a vlastníkem srozumitelnější. Jedná se o možnost pořízení vozidla na leasing. Osoba, která uzavře leasingovou smlouvu, užívá vozidlo jako vlastník, hradí opravy, nese nebezpečí škody atp., ale ve skutečnosti vlastníkem není. Tím je až do úplného zaplacení leasingová společnost. Čistě teoreticky může být držitelem vozidla i zloděj, v tomto případě se však jedná o držbu nepoctivou.
Z výše uvedeného vyplývá, že optikou občanského zákoníku je pojem držitel co do významu daleko širší, než pojem vlastník, a toto zřejmě bylo úmyslem zákonodárce. Vymezit okruh oprávněných osob šířeji než pouze vlastníka vozidla.
Závěrem se dostáváme zpět k Vašemu dotazu. Pravdou je, že přesnou formulací podmínky pro osvobození od povinnosti mít dálniční známku je to, že je osoba držitelem vozidla.
 
V případě jakýchkoliv doplňujících či dalších dotazů se na nás můžete samozřejmě obrátit, a to jak prostřednictvím e-mailu (vesela@pcfenix.cz; loebe@pcfenix.cz), tak případně telefonicky (739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS. et Mgr. Ladislav Loebe