ID a řízení vozidla

PoradenstvíID a řízení vozidla
Jitka asked 11 months ago

Dobrý den, byl mi přiznán inv. důchod 1.stupne pro duševní onemocnění. Vlastním řidičský průkaz sk. B. Chtěla bych se zeptat, jestli mám povinnost požádat o vydání posudku o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, nebo můžu řídit. Děkuji 

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 10 months ago

Dobrý den, paní Jitko.
Děkuji za Váš dotaz.
Samotné přiznání invalidního důchodu neznamená omezení, nebo zákaz řízení vozidla.
Ovšem duševní onemocnění může omezení či zákaz řízení vozidla znamenat.
Výčet nemocí omezující, nebo zakazující řízení nalezneme ve Vyhlášce č. 277/2004 Sb. Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).
V příloze č. 3 této Vyhlášky najdeme ve skupině duševních nemocí následující:
 VII. Nemoci, vady nebo stavy způsobující duševní poruchy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
skupina 1 a 2

  1. Duševní poruchy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou nemoci nebo stavy, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména
  2. a) organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),
  3. b) organický amnestický syndrom,
  4. c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,
  5. d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,
  6. e) akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,
  7. f) mentální retardace, nebo
  8. g) pervazivní vývojové poruchy.

skupina 1 a 2

  1. Duševní poruchy, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

– vážné duševní poruchy vrozené, způsobené nemocí, úrazem nebo neurochirurgickými operacemi,
– organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování, nebo
– klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability.
Duševními poruchami nebo poruchami osobnosti podle bodu 2, pokud je nelze podřadit pod duševní poruchy stanovené v bodě 1, se rozumí zejména:
a) úzdrava, remise nebo klinicky dostatečná forma remise u schizofrenie, schizotypní poruchy, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalé duševní poruchy s bludy, indukované poruchy s bludy nebo jiné neorganické psychotické poruchy,
b) jiné duševní poruchy (v anamnéze) vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění,
c) postencefalitický syndrom, nebo
d) delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami (v anamnéze), závažné neurotické poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, poruchy osobnosti a chování u dospělých, závažné poruchy psychického vývoje.

§10 Vyhlášky hovoří, že:
Pokud řidič získal na základě dosavadních právních předpisů řidičské oprávnění a jestliže lékař zjistí nebo získá podezření, že jeho zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel neodpovídá zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky, upozorní písemně na tuto skutečnost řidiče a posuzujícího lékaře, pokud je mu znám.
 
Dle novely Zákona č. 361/ 2000 Sb. má oznamovací povinnost ošetřující lékař obecnímu úřadu s rozšířenou působností oznámit zdravotní nezpůsobilost. V uvedeném odkazu se zmiňuje informace, že Váš ošetřující lékař nemá povinnost zjišťovat, zda jste či nejste držitelem řidičského oprávnění.
Je tedy na Vašem zvážení, zda situaci budete alespoň s ošetřujícím lékařem konzultovat.
 
V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz