invalidní důchod 2.stupně

Poradenstvíinvalidní důchod 2.stupně
Petr asked 4 years ago

Dobrý den. Je prosím Smlouva o výkonu funkce jednatele dle (§59 ZOK) takovou smlouvou, která je pro invalidu 2.stupně dostačující, aby se mu doba zaměstnání dle této smlouvy započítala do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu? A jak se chovají v této věci Smlouvy o provedení práce případně Smlouva o pracovní činnosti.
Děkuji za odpověď.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážený pane Petře,
 
Vaše otázka míří více než k sociálnímu či právnímu poradenství, do sféry mzdového účetnictví, nicméně pokusím se Vám vyčerpávajícím způsobem odpovědět.
§ 5 odst. 1 písm. n) zákona č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo jen „ZDP“) stanoví, že za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění jsou pojištění účastni i společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a též komanditisté komanditní společnosti, pokud mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci. Záleží tedy, zda vykonáváte pro společnost i jinou práci, než mimo pracovněprávní vztah.
Smlouva o výkonu funkce je totiž smlouvou příkazní a smluvní vztah vzniká jmenováním. V dalším se tedy práva a povinnosti jednatele neřídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo jen „ZP“) ale ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „občanský zákoník“ nebo jen „OZ“) o příkazu.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“) výslovně připouští tzv. souběh funkcí tedy výkon funkce jednatele
a zaměstnanecký vztah, nicméně o odměňování a podobném plnění za výkon práce z pracovněprávního vztahu, ne za výkon funkce jednatele, rozhoduje ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce se souhlasem dozorčího orgánu spol., byl-li zřízen.
Pokud tedy byla smluvně dohodnuta odměna za výkon jednatelské funkce (pokud ne, má se za to, že je funkce jednatele bezplatná) měl by z ní mzdový/á účetní odvádět povinné odvody na zdravotní pojištění a důchodové pojištění a samozřejmě srážku zálohy na daň z příjmů. Doporučuji tedy obrátit se na mzdového/mzdovou účetní Vaší společnosti s dotazem, zda výše uvedené odvody odváděl/a. Pokud ano, období, kdy jste vykonával funkci jednatele, je možno započíst do doby pojištění potřebné k nároku na výplatu starobního důchodu. Co se týká toho, zda jste či nejste invalidní, není pro smlouvu o výkonu funkce relevantní, neboť jak uvedeno výše, smlouva o výkonu funkce se neřídí zákoníkem práce ale občanským zákoníkem.
Co se týká dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti jsou zaměstnanci účastni nemocenského pojištění a důchodového pojištění jen v těch měsících, kdy jim byl zúčtován započitatelný příjem nad 10.000 Kč. Tzn., na důchod se započítávají pouze ty měsíce, kdy odměna za odvedenou práci přesáhla 10.000 Kč. Účast osob konajících práce na základě dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti na důchodovém pojištění za výše uvedených podmínek upravuje zákon o důchodovém pojištění  v § 5 odst. 1 písm. f).
 
Mgr. Ladislav Loebe