invalidni-duchod

Poradenstvíinvalidni-duchod
lukas bernat asked 5 years ago

Dobrý den, je mi 35 let  a 10let žijí v zahraničí kdemi pred 5lety operovali nádor mozku a nasledne  mi vznikla epilepsie  kterou lecim léky a podle lékařů budu muset léčit az do smrti. K tomu jsem mel nádor na páteři, který mi operovali v Čechách když my bylo 22let. Nyní se budu vracet se svou rodinou (druzka a dve male deti ) vracet do ČR a zvažují ze bych si podal zadost o invalidní důchod. Bude se mi doba odpracovana v zahraničí počítat?? V ČR jsem studoval do 20let ale nedokončil vzdělání a před odchodem do Irska jsem pracoval cca 2roky +rok na nemocenské. V Irsku mám odpracovano 8let +2roky na částečný úvazek. Díky s pozdravem a přáním krásného den Lukáš.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážený pane Bernáte,
odpověď na Vaši otázku, zda se Vám bude doba odpracovaná v zahraničí je následující: Podmínky pro vznik nároku na důchod se v jednotlivých členských státech liší. Cílem koordinačních nařízení není tyto podmínky sjednotit a stanovit pro celou EU. Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004 „o koordinaci systémů sociálního zabezpečení“ (dále jen „Nařízení“) má zajistit, aby osoby, které se rozhodly odejít pracovat do jiného členského státu, nebyly poškozeny na svých důchodových právech oproti osobám, které pracovaly pouze v jednom členském státě. Potřebné informace o podmínkách nároku na dávku občané vždy získají u příslušné instituce v konkrétním státě. Pokud tedy budete žádat o uznání invalidity a následně žádat o přiznání invalidního důchodu zde v ČR, měl byste si nejprve vyžádat podklady od příslušných úřadů v zahraničí, kde pobýváte a s těmito podklady doložit Vaši žádost zde v ČR. Dle výše uvedeného Nařízení konkrétně v čl. 6 se stanoví, že pro účely získání, zachování, trvání nebo opětovné nabytí nároku na dávky přihlíží příslušné instituce členského státu (tedy i zde v ČR) v nezbytném rozsahu k získaným dobám pojištění podle právních předpisů kteréhokoliv jiného členského státu, jako by byly získány podle právních předpisů, které tato instituce uplatňuje. Pokud jste tedy v zahraničí pracoval a byl účasten nějakým způsobem na systému sociálního, resp. důchodového zabezpečení, měl byste o tom od příslušných úřadů obdržet potvrzení s přesným uvedením doby tohoto pojištění.
Co se týká podmínky účasti na systému důchodového zabezpečení zde v ČR, podmínky jsou následující. Pro přiznání invalidního důchodu je potřeba splnit podmínku v podobě potřebné doby pojištění v České republice. Níže uvádím veškeré potřebné doby pojištění. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) stanoví dle § 40 následující potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu.
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku 

  • do 20 let méně než jeden rok,
  • od 20 let do 22 let jeden rok,
  • od 22 let do 24 let dva roky,
  • od 24 let do 26 let tři roky,
  • od 26 let do 28 let čtyři roky a
  • nad 28 let pět roků.

Dále je nutno uvést, že potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Jedná-li se o pojištěnce ve věku nad 28 let, je nutno získat potřebnou dobu pojištění z posledních deseti roků před vznikem invalidity. Jedná-li se o pojištěnce staršího 38 let, považuje se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod za splněnou i v případě, byla-li potřebná doba pojištění získána během posledních 20 let před vznikem invalidity. Potřebná doba pojištění je přitom stejná jako u pojištěnce ve věku nad 28 let a činí 10 roků. Ve zkratce řečeno, stačí, když pojištěnec během dvaceti let před vznikem invalidity, byl alespoň deset let plátcem pojistného na důchodovém zabezpečení. Pokud se již stalo, že nebyla splněna podmínka potřebné doby pojištění před vznikem invalidity, a tudíž nebyl pojištěnci invalidní důchod přiznán, zákon považuje podmínku za splněnou též v případě, když byla potřebná doba pojištění získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity. To znamená, že pojištěnec, který byl plátcem pojistného na důchodovém zabezpečení před vznikem invalidity podmínku potřebné doby pojištění nesplnil, může tak učinit, potřebnou dobu pojištění dokončit, během deseti let po vzniku invalidity.
U pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění stále dva roky.
Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob vedených v evidenci Úřadu práce ČR a následovně:

  • uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou mu náleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nejvýše však 3 roky,
  • uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou mu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci nenáležela se započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku před dovršením věku 55 let, bez započtení jiné náhradní doby pojištění, která by se kryla s dobou, kdy je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • za dobu, po kterou náleží osobě podpora v nezaměstnanosti se též považuje doba, kdy se sice podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, ale osoba/uchazeč o zaměstnaní pobírá odstupné, odbytné nebo odchodné.

Dále se do potřebné doby pojištění započítává doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Podmínkou pro započtení doby studia však je, že osoba je/byla účastna pojištění po 31. prosinci 1995 alespoň jeden rok. Konečně je nutno podotknout, že podmínka účasti na důchodovém pojištění je neprominutelná, neboť systém důchodového pojištění v ČR je systémem solidárním a pokud by byla prominuta jednomu občanu, musela by být následně prominuta každému, neboť před zákonem jsme si všichni rovni.
Mgr. Ladislav Loebe