Invalidní důchod a dluh na sociálním pojištění

PoradenstvíInvalidní důchod a dluh na sociálním pojištění
Eva asked 10 months ago
1 Answers
Kateřina Havlíková answered 10 months ago

Dobrý den, paní Evo.
Děkuji za Váš krátký dotaz, na který se pokusím adekvátně odpovědět.
Pravděpodobně jste v situaci, kdy Vám byl přiznán invalidní důchod tzv. bez nároku na výplatu.
Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu. Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Doba pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Délka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod je závislá na věku občana:

  • u občanů ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity; u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získala 10 let pojištění;
  • u osob ve věku do 28 let je potřebná doba pojištění kratší; osoby do 20 let činí méně než 1 rok; u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok; u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky; u osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky; u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky.

Podmínky nároku na invalidní důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).
Osobě, která má povinnost odvádět sociální anebo důchodové pojištění, žádné zálohy anebo vyměřené částky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení neodvádí anebo je hradí v nižší než stanovené výši, se vytváří dluh. Ten se navíc ještě rozšiřuje o předepsané penále, které do konce roku 2021 činilo 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Od začátku roku 2022 se však penále stanovuje podle repo sazby ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
Nižší penále, čili 0,025 % z dlužné částky za každý den, správa sociálního zabezpečení předepíše, pokud jsou z dlužného pojistného, jehož splácení bylo povoleno prostřednictvím splátek. Na splátkovém kalendáři se však s úřadem budete muset domluvit, resp. si o něj písemně zažádat.
Viz. https://www.finance.cz/537040-socialni-pojisteni-co-kdyz-se-neplati/
Pokud Vám vznikl dluh na sociálním pojištění, doporučuji tento dluh uhradit. Po uhrazení dluhu budete moci požádat o výpočet výše invalidního důchodu. V opačném případě dluh bude narůstat především ve složce penále a Vám, především dosažením důchodového věku nevznikne nárok na výplatu ani starobního důchodu.
Bude-li třeba, neváhejte se na nás opět obrátit.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz