Invalidní důchod III.stupně

PoradenstvíInvalidní důchod III.stupně
Marcela asked 5 years ago

Dobrý den,pobírám invalidní důchod 3.stupně a zaměstnavatel mě požádal ,zda bych občas-tak 1-2x týdně vypomohla na pokladně na Dohodu o provedení práce.Mám stále pracovní smlouvu,výpověď mi zaměstnavatel zatím nedal.Mohu pracovat.
 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážená paní,

pokud jsem správně pochopil Váš dotaz, byl Vám přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, ale zaměstnavatel Vás dosud nepropustil a pracovní poměr stále trvá. Je třeba dodat, že zákonný výpovědní důvod opravňující zaměstnavatele Vám dát výpověď dle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, lze pouze na základě lékařského posudku zpracovaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb, resp. závodním lékařem, nebo na základě rozhodnutí správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.

Dále ve Vašem dotazu postrádám zmínku o Vaší původní pracovní pozici u zaměstnavatele. Pokud pracovní poměr trvá a Vaše pracovní pozice je prodavačka s tím, že část pracovní doby trávíte za pokladnou, není možné uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je pracovní náplň totožná s pracovní náplní sjednanou v pracovní smlouvě u jednoho zaměstnavatele.  Pokud Váš dotaz směřoval tímto směrem, pak souběh pracovní smlouvy a dohody o práci konané mimo pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele se stejnou pracovní náplní je vyloučen. Východiskem je ukončit pracovní poměr dohodou, zákonná výpovědní lhůta tudíž neběží a je možnost v návaznosti uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce.

Co se týká pobírání invalidního důchodu pro invaliditu ve III. stupni a současného výkonu výdělečné činnosti, není tento souběh zakázán. Naopak, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá, že i osoba uznaná v různém stupni invalidity bude nadále vykonávat výdělečnou činnost. V případě III. stupně invalidity je pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %. Lze tedy uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je ale třeba pamatovat na to, že max. rozsah dohody je limitován 300 hodinami za kalendářní rok. Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází nejen ze zdravotního stavu, ale např. zda zdravotní postižení ovlivňuje pracovní schopnost trvale, zda je zdravotní stav stabilizován, zda je osoba adaptovaná na postižení, v potaz se bere i možnost rekvalifikace, pokud se jedná o pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 % se také přihlíží k tomu, zda je osoba schopná výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Zcela mimořádnými podmínkami lze rozumět přizpůsobené pracovní prostředí, speciální pracovní pomůcky (IT vybavení, tlumočník atp.). V případě, že by výkon práce pokladní byl naprosto odlišný od Vašeho původního zaměstnání, dalo by toto brát jako možná rekvalifikace a bylo by možno uvažovat i o úvazků vyšším. Obecně ale platí, že pokud je zdravotní stav stabilizovaný a osoba je adaptována na postižení (zvykla si na zdravotní omezení) nesmí se vlivem výkonu výdělečné činnosti tento zdravotní stav zhoršovat. Směřoval-li tedy Váš dotaz tímto směrem, pak souběh výkonu výdělečné činnosti s určitým omezením a pobírání důchodu pro III. stupeň invalidity je možný.

Mgr. Ladislav Loebe