invalidní důchod III.stupně

Poradenstvíinvalidní důchod III.stupně
Eva Kolenová asked 5 years ago

Mám přiznán již více než 10 let invalidní důchod třetího stupně. Manžel chce jít do předčasného důchodu a protože se věnuje na vedlejší činnost jako zemědělský podnikatel pěstování zeleniny, bude si moci vydělat jen omezenou částku, aby mu ten důchod nesebrali. Myslíte, že když je pole, na němž pěstujeme brambory v mém vlastnictví, že bych si tento příjem za brambory (prodáváme je z domu od září do října) mohla dát na sebe jako příležitostné podnikání podle paragrafu 10 zákona o daních z příjmu? Když by to bylo do 30 tisíc, tak bych to ani nemusela přiznávat v daňovém přiznání… ale jde mi o to, aby mi zůstal invalidní důchod a manželovi aby se snížily celkové příjmy z podnikání a nemusel by se obávat o svůj předčasný důchod. Dokážete mi poradit? Děkuji.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážená paní Kolenová,
Váš dotaz má několik rovin a je třeba je od sebe oddělit,

  • Předně je nutno říci, že nezáleží na tom, kdo je vlastníkem polí, na kterých je provozována zemědělská činnost, neboť se dá tato činnost provozovat i na pozemcích najatých, resp. propachtovaných za účelem výkonu zemědělské činnosti.
  • Pokud jste Vy osobou, jíž byl přiznám invalidní důchod III. stupně můžete si přivydělávat prakticky neomezeně, ale měla byte brát v potaz pokles pracovní schopnosti, kvůli které Vám byl invalidní důchod III. stupně přiznán, tzn. pokles pracovní schopnosti o nejméně 70 % dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nejsem si jistý, do jaké míry zkoumá správa sociálního zabezpečení způsob přivýdělku, protože je rozdíl „pouze“ něco prodávat, ve Vašem případě brambory a něco vypěstovat a poté prodávat. Jde o to, že pěstění zeleniny, resp. brambor je spojeno s určitou fyzickou námahou a specifickou činností, což může být právě v kolizi s Vaším poklesem pracovní schopnosti. Pokud toto správa sociálního zabezpečení nezkoumá, neměl by být problém, vzít prodej z příjmu brambor na Vás. Jelikož neuvádíte ve Vašem dotazu důvody přiznání invalidního důchodu III. stupně, nemohu Vám v tomto případě relevantně poradit. Tuto věc musíte zvážit sama.
  • Na základě výše uvedeného, pokud dojdete k závěru, že je možné vzít prodej brambor „na sebe,“ bez toho rizika, že dojde k přehodnocení/přezkoumání Vašeho stupně invalidity a snížení např. na II. stupeň invalidity, pak můžete uplatnit na příjem z prodeje brambor ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP), nicméně musí se ve Vašem případě jednat opravdu o prodej přebytků nezpracované zeleniny/brambor, na kterou nepotřebujete živnostenské oprávnění, abyste mohla na tento prodej uplatnit výše uvedený § 10 ZDP. Aby to nebylo tak jednoduché, musí se jednat o činnost příležitostnou, nikoliv soustavnou. Pakliže by tato činnost byla vyhodnocena příslušnými úřady jako soustavná, bylo by již třeba živnostenské oprávnění k výkonu živnosti (oprávnění, které má Váš pan manžel) a tím pádem by již spadalo pěstění brambor do § 7 odst. 1 písm. a) ZDP a podléhalo zdanění. Pro zjištění, zda bude prodej brambor brán jako činnost příležitostná nebo soustavná, doporučuji dotázat se příslušného Živnostenského úřadu.  
  • Co se týká Vašeho manžela a jeho případného odchodu do předčasného důchodu a souběžného výkonu samostatné výdělečné činnosti, věc se má takto: Pokud nedosáhl důchodového věku, jsou možnosti přivýdělku značně omezené. Zákon říká, že nesmí vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která by zakládala účast na sociálním pojištění. Jedná se o následující činnosti:
  • dohoda o provedení práce do 10.000 Kč/měsíc,
  • dohoda o pracovní činnosti do 2.499 Kč/měsíc,
  • podnikání jako OSVČ s výdělkem (daňovým základem) do tzv. rozhodné částky – jde o příjmy po odečtu výdajů.

Rozhodná částka pro rok 2018 činí 71 950 Kč. Pokud byť jen o jednu jedinou korunu překročí výše uvedenou částku, bude muset ČSSZ vrátit důchod za příslušný měsíc, v případě OSVČ dokonce za celý rok (Rozhodná částka platí při podnikání po celý kalendářní rok. V případě kratší samostatné výdělečné činnosti se poměrně krátí i rozhodná částka.). Pokud tedy Váš manžel soustavně podniká v oborou pěstění zeleniny, má k tomuto oprávnění od živnostenského úřadu a současně by chtěl jít do předčasného důchodu, neměl by jeho roční příjem po odečtu nákladů, tzn., „čistý“ překročit onu rozhodnou částku. Nevím, v jakých částkách se pohybují příjmy Vašeho manžela, takže rozhodnutí je na Vás po důkladném propočtu čistého příjmu Vašeho manžela. Dle mého mínění je soustavná činnost výhodnější z důvodu vyšší rozhodné částky a příp. rozložení příjmů během celého roku. Pokud by podnikal příležitostně (část roku), rozhodná částka by se poměrně krátila a nastalo by reálné ohrožení v podobě překročení rozhodné částky a tím pádem povinnosti vrátit předčasný důchod za příslušnou část roku, kdy překročil svým příjmem poměrně vypočtenou rozhodnou částku.
Doufám, že jsem vyčerpávajícím způsobem odpověděl na Váš dotaz. V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Mgr. Ladislav Loebe