mohu dostat český invalidni duchod po navratu ze zahranicí, kde jsem již pobirala ivalidní důchod ?

Poradenstvímohu dostat český invalidni duchod po navratu ze zahranicí, kde jsem již pobirala ivalidní důchod ?
Jana asked 5 years ago

Dobrý den,
 
V zahraničí jsem pobírala trvalý invalidní důchod, který by odpovídal českému invalidnímu důchodu stupně  3. V  zahraničí jsem obdržela důchod v roce 2007. 
 
Nyni jsem se přestěhovala zpět do ČR. Jsem česká občanka. Naposledy jsem pracovala , soustavně, v ČR,  do roku 7/99. A pak,  až nyní, od 9/17 do 5/18.  Od 4/18 jsem, ale, skončila v dlouhodbé pracovni neschopnosti, protože jsem nebyla schopna zvládnout práci. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončeni pracovního poměru dohodou k 31.5.2018. Mohu , nyní, požádat, o invalidní důchod 3. stupně , zde, v Čechách ? 
 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Dobrý den Jano,
pro přiznání invalidního důchodu je potřeba splnit podmínku v podobě potřebné doby pojištění v České republice. V případě potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod hraje roli i věk, a protože Váš věk neznám, níže uvedu veškeré potřebné doby pojištění. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) stanoví dle § 40 následující potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu.
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku 

  • do 20 let méně než jeden rok,
  • od 20 let do 22 let jeden rok,
  • od 22 let do 24 let dva roky,
  • od 24 let do 26 let tři roky,
  • od 26 let do 28 let čtyři roky a
  • nad 28 let pět roků.

Dále je nutno uvést, že potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Jedná-li se o pojištěnce ve věku nad 28 let, je nutno získat potřebnou dobu pojištění z posledních deseti roků před vznikem invalidity. Jedná-li se o pojištěnce staršího 38 let, považuje se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod za splněnou i v případě, byla-li potřebná doba pojištění získána během posledních 20 let před vznikem invalidity. Potřebná doba pojištění je přitom stejná jako u pojištěnce ve věku nad 28 let a činí 10 roků. Ve zkratce řečeno, stačí, když pojištěnec během dvaceti let před vznikem invalidity, byl alespoň deset let plátcem pojistného na důchodovém zabezpečení. Pokud se již stalo, že nebyla splněna podmínka potřebné doby pojištění před vznikem invalidity, a tudíž nebyl pojištěnci invalidní důchod přiznán, zákon považuje podmínku za splněnou též v případě, když byla potřebná doba pojištění získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity. To znamená, že pojištěnec, který byl plátcem pojistného na důchodovém zabezpečení před vznikem invalidity podmínku potřebné doby pojištění nesplnil, může tak učinit, potřebnou dobu pojištění dokončit, během deseti let po vzniku invalidity.
U pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění stále dva roky.
Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob vedených v evidenci Úřadu práce ČR a následovně:

  • uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou mu náleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nejvýše však 3 roky,
  • uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou mu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci nenáležela se započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku před dovršením věku 55 let, bez započtení jiné náhradní doby pojištění, která by se kryla s dobou, kdy je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • za dobu, po kterou náleží osobě podpora v nezaměstnanosti se též považuje doba, kdy se sice podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, ale osoba/uchazeč o zaměstnaní pobírá odstupné, odbytné nebo odchodné.

 
Dále se do potřebné doby pojištění započítává doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Podmínkou pro započtení doby studia však je, že osoba je/byla účastna pojištění po 31. prosinci 1995 alespoň jeden rok.  
Konečně je nutno podotknout, že podmínka účasti na důchodovém pojištění je neprominutelná, neboť systém důchodového pojištění v ČR je systémem solidárním a pokud by byla prominuta jednomu občanu, musela by být následně prominuta každému, neboť před zákonem jsme si všichni rovni.
Mgr. Ladislav Loebe