příspěvek na mobilitu

Poradenstvípříspěvek na mobilitu
Eliška asked 4 years ago

Dobrý den,
může být odejmut příspěvek na mobilitu, jestliže jsem změnu týkající se propuštění z nemocnice odeslala emailem bez podpisu, a odpověď od úředníka s tím, že to není správná forma ohlášení, mi přišla až po uplynutí 8 dnů od oné změny? V zákoně je psáno ohlásit písemně, žádné jiné náležitosti nejsou specifikovány.
Chtěla bych vědět jestli se prát za svá práva, či jsem přehlédla náležitosti ohlášení úřadu.
Děkuji a přeji pěkný den.
Eliška

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Eliško,
 
21a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“ nebo jen „ZSS“) stanoví pro ohlášení přijetí či propuštění z hospitalizace písemnou formu. Použijeme-li restriktivní (zužující) výklad, lze písemnou formou rozumět oznámení pouze písemnou formou a doručení správnímu orgánu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Použijeme-li ale výklad extenzivní (rozšiřující), lze písemným doručením chápat i doručení správnímu orgánu prostřednictvím veřejné datové sítě tedy prostřednictvím elektronické pošty.
Extenzivní výklad pro písemnou formu je použit i v § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“ nebo jen „OSŘ“). Občanský soudní řád umožňuje činit podání písemnou formou v listinné podobě, v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. Občanský soudní řád je ale svým určením mnohem „přísnějším“ právním předpisem pro komunikaci soudu s účastníky řízení, přesto připouští podání i prostřednictvím elektronické pošty. Pokud ale podání není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, musí být podání doplněno do tří dnů listinným, resp. písemným originálem.
Mám za to, že pokud bylo pro prosté oznámení správnímu orgánu o propuštění z hospitalizace použito elektronické pošty, resp. veřejné datové sítě, je toto oznámení ve výše uvedené formě, elektronicky – bez zaručeného podpisu, dostačující. Pokud ovšem bylo Vaše podání prosto jakéhokoliv podpisu, může toto být problém. Jelikož neznám obsah Vašeho oznámení, mohu se pouze domnívat, co bylo příčinou toho, že Vám úředník vytkl nedostatečnou formu podání, zda podání jako celek či pouze absenci podpisu.     
Závěrem dodávám, že ustanovení § 21 odst. 3 ZSS stanoví, že výplata příspěvku na péči může být, zastavena, nebo může být příspěvek na péči odňat, nicméně až po předchozím písemném upozornění. To by mělo poskytnout prostor pro obranu před pozastavením výplaty či odnětím příspěvku na péči.
 
Mgr. Ladislav Loebe

Ladislav Loebe replied 4 years ago

Vážená paní Eliško,

dopustil jsem se malé záměny v textu a to příspěvku na péči za příspěvek na mobilitu. Mám za to, že výše uvedené se vztahuje v plném rozsahu i na příspěvek na mobilitu. Bohužel nemohu aktuálně kontaktovat našeho administrátora, aby výše uvedený text odstranil, aby bylo možno záměnu v názvu příspěvků odstranit, řeším to touto formou.

Děkuji za pochopení

Mgr. Ladislav Loebe