Invalidita a evidence na úřadu práce

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ačkoliv je nyní nezaměstnanost velmi nízká, výrazné zvyšování nákladů např. na energie a mnohé další vstupy by přece jen mohlo některým zaměstnavatelům způsobit natolik velké potíže, že by mohl být nucen přistoupit k propouštění. V tomto článku se proto budeme věnovat možnosti evidence na úřadu práce (ÚP) v případě, že jedinec, se kterým byl ukončen pracovní poměr, je uznán invalidním v I., II., nebo III. stupni invalidity.

Lidé, kteří mají přiznanou invaliditu I. nebo II. stupně, se mohou na úřadu práce evidovat jako uchazeči o zaměstnání téměř stejně, jako lidé bez zdravotního omezení. Jediným rozdílem je to, že doloží skutečnost, že jim byla přiznána invalidita (např. kopií posudku o invaliditě, případně potvrzením od ČSSZ). Stejně tak mohou požádat o podporu v nezaměstnanosti, která jim bude v případě splnění podmínek (zejm. dostatečné doby účasti na sociálním pojištění) následně také vyplácena1).

O něco složitější může být evidence u osob uznaných invalidními ve III. stupni. U nich velmi záleží na tom, zda mají, nebo naopak nemají, v posudku o invaliditě uvedeno, zda jsou, nebo nejsou schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek2). Od toho se odvíjí to, zda se mohou evidovat jako uchazeči o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti, nebo zda je na ÚP zaevidují pouze jako zájemce o zaměstnání bez nároku na výplatu podpory. Pokud tedy v posudku o invaliditě:

  1. je uvedeno, že dotyčný není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, dotyčný se na ÚP nemůže evidovat jako uchazeč o zaměstnání a nemůže žádat o podporu v nezaměstnanosti. Může se však zaevidovat jako zájemce o zaměstnání.
  2. je uvedeno, že dotyčný je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, dotyčný se na ÚP může evidovat jako uchazeč o zaměstnání a může mu být přiznána podpora v nezaměstnanosti.
  3. dovětek o (ne)schopnosti výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek chybí, není možné se na ÚP evidovat jako uchazeč o zaměstnání; evidence je možná pouze jako zájemce o zaměstnání. Je ale možné požádat o doplnění tohoto dovětku3), a to prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.

Věříme, že výše uvedené informace využijete pouze teoreticky, tedy že si je budete pamatovat, ale v praxi je potřebovat nebudete. Pokud by ale přece jen nastala situace, kdy byste evidenci na ÚP zvažovali, víte, na co si dát pozor. V případě, že byste se nás chtěli k této oblasti něco doptat, můžete se samozřejmě obrátit na naše sociální poradenství.

1) Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena po dobu od 5 do 11 měsíců podle věku žadatele. První dva měsíce činí 65 % z průměrného čistého výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, další dva 50 % a poté do konce podpůrčí doby 40 %. Měsíční maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2022 je 21 488 Kč. Více informací např. zde.
2) Podle § 39 odst. 4 písm. f) Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
3) Možnost požádat o doplnění dovětku byla telefonicky ověřena u vedoucí oddělení lékařské posudkové služby.

26.04.2022 |