Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Jak na odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu

odskodneni dopravni nehoda a6ce3578
Publikováno:
3. 1. 2023
fenix czechmade banner b3bea5bb

Stali jste se obětí dopravní nehody nebo pracovního úrazu s vážným zraněním? Poradíme, jak v této nelehké životní situaci získat odškodnění.

Odškodnění zranění při dopravní nehodě

Právo na odškodnění po dopravní nehodě obvykle vzniká zraněnému, který nebyl určen výlučným viníkem dopravní nehody. Odškodnění může žádat řidič vozidla, spolujezdec, cyklista, chodec a další účastníci dopravní nehody. Poškozený je oprávněn žádat finanční náhradu od pojišťovny vozidla viníka nehody nebo přímo od viníka nehody. Právo žádat odškodnění od pojišťovny z tzv. povinného ručení zakotvuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z naší praxe doporučujeme odškodnění řešit napřímo s pojišťovnou namísto s viníkem nehody.

Přehled náhrad k řešení

Poškození vážným zraněním po autonehodě mohou obvykle žádat tyto náhrady:

  • Bolestné bývá první náhrada, kterou zranění žádají. Lze ji žádat již po prvním lékařském ošetření po autonehodě nebo propuštění z prvotní hospitalizace. Bolestné patří mezi náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Cílem náhrady je zmírnit tělesné a duševní utrpení. Výše bolestného závisí na závažnosti zranění. K řešení této náhrady není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti.
  • Ušlý výdělek může žádat zaměstnanec a v některých případech také OSVČ. Zaměstnanec má právo na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před dopravní nehodou a náhradou mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami. Výpočet ušlého výdělku OSVČ je složitější, avšak není nutné, aby OSVČ měla formálně vystavenou neschopenku a byla příjemcem nemocenských dávek. V některých případech lze žádat také náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. rentu.
  • Náklady péče o nesoběstačnou osobu může žádat zraněný, pokud není po dopravní nehodě soběstačný a je odkázán na pomoc svých blízkých nebo profesionální pečovatelské organizace.
  • Náklady léčení zahrnují léky a zdravotnické pomůcky, které byl zraněný nucen užívat pro zlepšení svého zdravotního stavu. Náklady léčení mohou také zahrnovat nezbytnou úpravu domácnosti, kterou však doporučujeme předjednat s pojišťovnou k bezproblémovému plnění.
  • Náklady cestovného do zdravotnického zařízení lze žádat po částech (např. měsíčně) nebo najednou po relativním ustálení zdravotního stavu.
  • Ztížení společenského uplatnění je náhrada nemajetkové újmy na zdraví, která zpravidla představuje nejvyšší vymoženou kompenzaci. Výše odškodnění se odvíjí od závažnosti trvalých následků. Odškodnění této náhrady bývá zpravidla řešeno jeden rok po autonehodě. Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro odškodnění trvalých následků.

Význam trestního řízení

Pokud při dopravní nehodě utrpí poškozený vážnější zranění, nastává většinou trestní řízení vůči viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Jestliže si poškozený přeje získat bezproblémově odškodnění, doporučujeme věnovat trestnímu řízení náležitou pozornost, protože případné určení spoluodpovědnosti zraněného může způsobit komplikace pro získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody. Když si poškozený nepřeje svá práva hájit sám, může se nechat zastoupit zmocněncem, který bude prosazovat jeho práva. Zmocněnec může nahlížet do trestního spisu, účastnit se výslechu obviněného řidiče, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu, aj.
Někdy viník nehody nabídne poškozenému finanční kompenzaci nad rámec vymoženého odškodnění, aby vyjádřil upřímnou lítost nad vzniklou situací. Pokud vám viník nabídne kompenzaci, doporučujeme sepsat písemnou dohodu, ve které bude uvedeno, že vymožená částka je nad rámec odškodnění z povinného ručení. Jinak by hrozilo, že kompenzace bude započtena na odškodnění od pojišťovny.

Jak na odškodnění pracovního úrazu

Pracovní úraz definuje zákoník práce jako náhlé poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli působením vnějších činitelů při plnění pracovních úkolů nebo v bezprostřední souvislosti s ním. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat nadřízeného. Pokud pracovní úraz způsobí pracovní neschopnost delší než 3 dny, musí zaměstnavatel do 5 pracovních dnů vyhotovit záznam o úrazu.

Odškodnění může žádat zaměstnanec, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Přehled náhrad k odškodnění pracovního úrazu je obdobný jako u dopravních nehod.

Poškozenému zaměstnanci pracovním úrazem lze doporučit si zajistit vydání záznamu o pracovním úrazu, který je podstatným důkazem k řešení odškodnění.

Pozor na formuláře pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody nebo pojišťovna zaměstnavatele zpravidla zašle poškozenému z vlastní iniciativy formulář pro výpočet bolestného anebo ztížení společenského uplatnění. Formulář následně zraněný předá ošetřujícímu lékaři, který jej vyplní. Poté formulář poškozený zašle příslušné pojišťovně, která poskytne „nějaké“ odškodnění. Ošetřující lékař většinou nebývá dostatečně proškolen pro výpočet těchto náhrad, a proto se často setkáváme s chybami ve výpočtech bolestného:

  • opomenutí některého zranění;
  • nepřičtení bodů za operační zákroky, které musel zraněný absolvovat;
  • nezvýšení základního bolestného, pokud nastanou při léčbě komplikace.

V rámci řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění se setkáváme také s chybami.

Následkem chybně vyplněného formuláře obdrží poškozený nižší odškodnění bolestného anebo ztížení společenského uplatnění, než na které mu ze zákona vznikla právo.

Klíčový je znalecký posudek

Nejlepším způsobem pro získání maximální výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění je dle naší zkušenosti zajistit výpočet od znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, který vyhotoví znalecký posudek. Náklady znaleckého posudku bývají propláceny pojišťovnou jako účelně vynaložený náklad.

Pokud nehrozí promlčení a poškozený předložení správnou argumentaci a podklady, tak lze odškodnění obvykle získat mimosoudně.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o. nabídla ParaCENTRU Fenix spolupráci ve věci edukace v oblasti odškodňování našich klientů. Spolupráce si velice vážíme a nabízíme Vám, čtenářům, shrnutí nejdůležitějších faktů. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit