Oznamování změn při pobírání příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu

Máte požádáno nebo Vám již je vyplácen příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu a myslíte, že o úřadu práce zase delší dobu neuslyšíte? Nemusí to být tak úplně pravda. Stačí, aby nastala některá ze změn uvedených v § 21 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u které máte oznamovací povinnost.

Nabízí se tedy otázka: Jaké změny a jakým způsobem je nezbytné oznámit úřadu práce při pobírání příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu?

První změnou je nástup do zdravotnického zařízení a poté i propuštění z něj. Nejčastěji se jedná o hospitalizaci v nemocnici nebo pobyt v lázních či rehabilitačním ústavu. Tuto změnu je nezbytné oznámit úřadu práce i v případě, že hospitalizace či pobyt nebudou trvat či netrvaly déle než 1 celý kalendářní měsíc a na výplatu příspěvku tak neměly vliv. Pokud o nástupu do zdravotnického zařízení víte s předstihem (typicky tedy v případě pobytu v rehabilitačním ústavu), je vhodné oznámit tuto skutečnost úřadu práce dopředu.

U příspěvku na péči je zapotřebí oznámit úřadu práce také změnu pečující osoby či dalšího poskytovatele péče (tedy např. pečovatelské služby či organizace poskytující službu osobní asistence).

Dále je povinností (a také v zájmu samotného příjemce příspěvku) oznamovat úřadu práce změny v osobních a kontaktních údajích – např. změnu příjmení, adresy trvalého bydliště, doručovací adresy či ošetřujícího lékaře.

Změny je povinen oznámit příjemce příspěvku. Pokud toho není z jakéhokoliv důvodu schopen, přechází tato povinnost na pečující či jinou osobu. Všechny změny je nezbytné oznamovat písemně, tedy dopisem nebo e-mailem. Oznámení prostřednictvím telefonického hovoru není možné. Na oznámení změny pečující osoby má úřad práce připravený potřebný formulář, který je k dispozici nejen na pobočkách úřadu práce, ale také na jeho internetových stránkách.

Oznamovací povinnost se v některých případech vztahuje i na pečující osobu. Kromě již výše zmíněné hospitalizace je pečující osoba podle § 21a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách povinna úřadu práce oznámit také úmrtí příjemce příspěvku.

Jakoukoliv změnu je příjemce (příp. pečující) příspěvku povinen oznámit vždy nejpozději do 8 dní ode dne, kdy změna nastala. Žadatel o příspěvek (tedy osoba, které ještě nebyl příspěvek přiznán) musí propuštění ze zdravotnického zařízení, pokud hospitalizace trvala celkově déle než 60 dní, oznámit úřadu do 5 dní.

V případě, že by změna nebyla úřadu práce oznámena a příspěvek byl vyplacen neoprávněně, vznikne na straně příjemce příspěvku přeplatek a úřad práce má pravomoc jej po příjemci vymáhat zpět. Pokud by příjemce příspěvku či žadatel o příspěvek změny neoznámil či nedoložil ani přes výzvu úřadu, může mu být výplata příspěvku dočasně zastavena, případně mu může být příspěvek odňat či nepřiznán.

Mgr. Zdeňka Veselá DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

29.04.2019 |