Pracovníci působící v sociálních službách v ParaCENTRU Fenix

Milé čtenářky, milí čtenáři,

přicházející jaro už začíná nabízet první kvítky v zahrádkách, na loukách i v lesích. A ačkoliv ani letos Velikonoce nejsou takové, jaké je známe z dřívějších let a jaké máme rádi, věříme, že si je užíváte co nejlépe.

V minulém článku v naší pravidelné rubrice Na skok do poradny jsme vám přiblížili, jak vypadá sociální práce u nás, v ParaCENTRU Fenix. Také jsme vám slíbili, že blíže představíme pozice sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a další odborný pracovník. A protože své sliby plníme, můžete se začíst do následujících řádků.

Pracovník v sociálních službách

V médiích se často hovoří o pracovnících v sociálních službách a mnohdy jsou tím myšleni všichni lidé, kteří v sociálních službách působí. Pracovník v sociálních službách je ale název pracovního zařazení zaměstnanců v rámci sociálních služeb. V ParaCENTRU Fenix se jedná především o osobní asistenty, ergoterapeutky a pracovníky, kteří jsou našim klientům nápomocni mj. při nastupování a vystupování z auta u Fenixu, přesunech na cvičebnách či při používání přístrojů k samostatnému cvičení.

Aby mohli na svých pozicích pracovat, měli by mít pracovníci v sociálních službách nejlépe středoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci nebo příbuzný obor[1], případně vzdělání odpovídající pozici sociálního pracovníka. Pokud vzdělání v některém z daných oborů nemají, musejí absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz[2]. Ergoterapeuti, kteří také patří do skupiny pracovníků v sociálních službách, pak s ohledem na vysokou odbornost své práce musejí mít vystudovanou vysokou školu v oboru ergoterapie.

Pracovníci v sociálních službách musejí být i po opuštění školních lavic v kontaktu s aktuálními a novými poznatky týkajícími se práce s klienty či seberozvoje. Proto musejí každý rok absolvovat alespoň 24 hodin dalšího vzdělávání týkajícího se např. sociální práce, osobního rozvoje, komunikačních dovedností či psychohygieny. Ergoterapeuti také průběžně sledují důležité informace a novinky mj. v oblasti invalidních vozíků a příslušenství či pomůcek pro sebeobsluhu.

Sociální pracovníci

Jak jste se dočetli v našem minulém článku, do náplně práce sociálního pracovníka patří kromě běžné komunikace s klienty také např. poskytování poradenství. Lidé, kteří pracují, případně chtějí pracovat na pozici sociálního pracovníka, proto musejí mít vystudovanou minimálně vyšší odbornou školu v oboru sociální práce nebo některý z příbuzných oborů[3]. S ohledem na tuto podmínku tedy v současné době již není možné, abyste potkali sociálního pracovníka, který by nebyl alespoň bakalář (Bc.), magistr (Mgr.), případně absolvent vyšší odborné školy diplomovaným specialistou (DiS.). Ale nebojte se – sociální pracovníci a pracovnice jsou obvykle pohodové bytosti, které si na tituly a oslovování jimi opravdu nepotrpí. Také sociální pracovníci musejí každý rok absolvovat alespoň 24 hodin dalšího vzdělávání, prostřednictvím kterého si rozšiřují či prohlubují své odborné znalosti a dovednosti.

Další odborní pracovníci

V ParaCENTRU Fenix se můžete setkat ještě s dalšími odbornými pracovníky. V současné době máme dva (tedy přesněji řečeno dvě) – pro poradenství v oblasti psychologie a pro poradenství v oblasti bezbariérovosti. Další odborný pracovník musí mít vysokoškolské vzdělání podle oblasti, ve které klientům poskytuje informace a podporu[4]. Naše poradkyně tedy mají vzdělání v oboru psychologie a pozemní stavby. Na další odborné pracovníky se nevztahuje povinnost absolvovat alespoň 24 hodin dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Musejí však průběžně sledovat nové poznatky a dále se vzdělávat ve své odbornosti.

Registrace sociálních služeb

Na to, zda poskytujeme služby, které máme a můžeme poskytovat, a zda pracovníci splňují zákonem stanovené požadavky, dohlíží tzv. registrující orgán – instituce, u které jsou sociální služby zaregistrovány a které jsou oznamovány mj. personální změny ve službách nebo informace k prostorám, ve kterých jsou služby poskytovány. Registrujícím orgánem pro ParaCENTRUM Fenix je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.


[1] Obory, jejichž absolvováním je splněna podmínka odbornosti na pozici pracovníka v sociálních službách, jsou uvedeny v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.
[2] Požadavky na vzdělání na pozici pracovník v sociálních službách upravuje § 116 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 37 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. a Příloha č. 4 k této vyhlášce.
[3] Požadavky na pozici sociálního pracovníka upravují § 109 – 111 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
[4] § 116a odst. 2 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

30.03.2021 |