Příspěvek na péči a sociální šetření

Probíhá v případě řízení o přiznání či zvýšení příspěvku na péči sociální šetření? Jak takové šetření vypadá?

Ano, v případě podané žádosti o příspěvek na péči nebo jeho zvýšení probíhá sociální šetření, a to obvykle v místě bydliště žadatele. V případě dlouhodobé hospitalizace žadatele může toto šetření proběhnout také např. v rehabilitačním ústavu. Termín šetření je s žadatelem vždy předem domluven.

Během šetření pracovník úřadu práce zjišťuje, nakolik žadatel zvládá životní potřeby související s péčí o vlastní osobu a základní péčí o domácnost stanovené zákonem (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Má k dispozici formulář, do kterého si dělá k jednotlivým bodům poznámky na základě probíhajícího rozhovoru a také svého pozorování, podle potřeby se doptává.
Vhodná je přítomnost také pečující osoby. Ta kromě běžné pomoci může v případě potřeby korigovat odpovědi žadatele tak, aby odpovídaly skutečnosti – někteří žadatelé totiž mají (ve snaze zapůsobit dojmem menší závislosti na pomoci druhých) tendence tvrdit, že zvládnou více věcí, než opravdu dokáží. To ale může v konečném důsledku zapříčinit třeba i přiznání nižšího stupně závislosti, než jaký by odpovídal žadatelově zdravotnímu stavu.

Z proběhlého šetření vzniká zápis, který si na místě přečte a následně ho (pokud k němu nemá žádné připomínky) podepíše žadatel o příspěvek, pracovník úřadu práce a také přítomná pečující osoba.

Poté, co proběhne sociální šetření, je žádost postoupena posudkovému lékaři, který na jeho základě a na základě lékařských zpráv (vyžádá si informace od praktického lékaře žadatele) stanoví stupeň závislosti žadatele.

22.10.2018 |