Příspěvek na péči s posudkem platným na dobu určitou

Každý, komu je přiznán příspěvek na péči, má v rozhodnutí uvedeno, zda je posudek o zdravotním stavu a míře závislosti na pomoci druhé osoby platný trvale, nebo např. na rok, tři roky nebo 5 let. K omezení platnosti posudku se obvykle přistupuje v případě, že lze podle názoru posudkového lékaře očekávat v daném období změnu (obvykle zlepšení) zdravotního stavu.

Pokud je příspěvek na péči přiznaný pouze na dobu určitou, nabízí se otázka: Co dělat v případě blížícího se konce platnosti daného posudku? Obrátit se na úřad práce a požádat o příspěvek znovu, nebo zvolit tzv. vyčkávací taktiku a čekat, jestli se úřad práce sám ozve kvůli přezkumu zdravotního stavu?

Jako vhodnější se jeví – poměrně neobvykle – druhá varianta, tedy vyčkání, zda se úřad práce ozve. Pokud úřad práce příjemce příspěvku nevyzve k doložení aktuálního zdravotního stavu, nepovažuje tento krok za nezbytný a příspěvek by se tedy měl stále vyplácet dál v nezměněné výši.

V případě, že by příjemce příspěvku nečekal na případné vyzvání úřadu a podal před skončením (či po skončení) platnosti posudku novou žádost, došlo by na jejím základě k posouzení aktuálního zdravotního stavu a případně i ke změně stupně závislosti.

Na oslovení ze strany úřadu práce však není zapotřebí čekat v případě zhoršení zdravotního stavu – o změnu (zvýšení) příspěvku můžete v takovém případě požádat bez ohledu na uvedenou dobu platnosti posudku. Možnosti změny výše příspěvku na péči při změně zdravotního stavu jsme se věnovali v samostatném článku již dříve, naleznete jej zde.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

04.01.2021 |