Příspěvek na zvláštní pomůcku a podání žádosti před uplynutím stanovené lhůty

Můžu si požádat o příspěvek na stejnou zvláštní pomůcku před uplynutím zákonem stanovené lhůty?

Příspěvek na zvláštní pomůcku se podle zákona poskytuje na 5 let, v případě příspěvku na nákup motorového vozidla na 7 let. Po tuto dobu je nezbytné pomůcku využívat a úřad práce má pravomoc využívání pomůcky kontrolovat. Někdy ale může nastat situace, kdy si stejnou pomůcku potřebujete pořídit znovu, a to ještě před uplynutím zákonem stanovené lhůty. Nabízí se tedy otázka: Je možné o příspěvek na stejnou pomůcku požádat dříve než po pěti, resp. sedmi letech?

Ano, je to možné. Je však nezbytné určit důvod, proč pořídit pomůcku novou. Pokud budete pořizovat novou, lépe vyhovující pomůcku z důvodu zhoršení zdravotního stavu, je nutné tuto skutečnost sdělit úřadu práce. Ten by po Vás neměl žádat vrácení poměrné části dříve poskytnutého příspěvku. Zhoršení zdravotního stavu je samozřejmě nutné doložit lékařskými zprávami. Vrácení poměrné části může úřad práce odpustit také z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Pokud však o příspěvek na novou pomůcku žádáte z jiného důvodu (např. neopravitelná závada, odcizení či ztráta pomůcky apod.), je nezbytné připravit se na to, že budete muset úřadu práce vrátit poměrnou část dříve přiznaného příspěvku. Částka, kterou budete vracet, se vypočítá podle jednoduchého vzorce: výše dříve poskytnutého příspěvku se vydělí počtem měsíců, na kolik je poskytován (v případě většiny pomůcek se tedy jedná o 60 měsíců, u nákupu automobilu o 84 měsíců). Získané číslo se pak vynásobí počtem měsíců, kolik zbývá do uplynutí stanovené lhůty. Tím se získá výsledná vracená částka.

Příklad: Na pomůcku byl poskytnut příspěvek 300 000 Kč na 5 let (60 měsíců). Žádost o novou pomůcku je podána 14 měsíců před uplynutím zákonem stanovené lhůty. Výpočet výše vracené částky: 300 000 : 60 = 5 000 x 14 = 70 000 Kč

Jak jistě víte, kromě maximální výše příspěvku na jednu pomůcku je stanovena i maximální možná výše příspěvků vyplacených za dobu pěti po sobě jdoucích let (60 měsíců po sobě jdoucích). Tato výše je stanovena na 800 000 Kč (příp. 850 000 Kč, pokud je jednou z pořizovaných pomůcek schodišťová plošina). Částka, kterou úřadu práce vrátíte, nebo Vám bude její vrácení prominuto, se Vám do tohoto pomyslného rozpočtu vrací zpět.

V případě, že jste po koupi vozidla žádali finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty, je nezbytné vrátit i poměrnou část vráceného DPH. O vrácení DPH při nákupu automobilu lze žádat pouze 1x za 5 let. Z pětileté lhůty se tak bude počítat případná vrácená poměrná část. Konkrétní částku Vám na základě Vašeho dotazu sdělí finanční úřad.

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

29.03.2019 |