Průběh podání a schvalování žádosti o příspěvky a průkaz OZP od A do Z

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v tomto rozsáhlém článku se zaměřujeme na proces přiznávání příspěvků pro osoby se zdravotním postižením (OZP), tedy příspěvku na péči, na mobilitu a zvláštní pomůcku a také průkazu OZP. Na následujících řádcích se tedy dozvíte, co je zapotřebí vyplnit a doložit nejen v případě, že o příspěvek či průkaz žádáte poprvé, ale také se dočtete, co je nezbytné dělat, pokud žádáte o zvýšení příspěvku na péči nebo vašemu průkazu OZP končí platnost a potřebujete si vyřídit průkaz navazující. Pro někoho z vás se může jednat o relativně nové, avšak v ucelené podobě zprostředkované důležité informace týkající se nejen postupu a lhůt, pro někoho může tento článek představovat oživení již známých skutečností, případně připomenutí, co jste dříve absolvovali. Kromě věcných informací obsahuje článek také některé praktické rady, které s největší pravděpodobností nenajdete v žádné příručce. 🙂

My, pracovníci služby odborné sociální poradenství ParaCENTRA Fenix, jsme samozřejmě připraveni vám v případě potřeby pomoct či poskytnout radu nebo informaci, a to v kterékoliv fázi řízení.


1. Podání žádosti

Žádosti o příspěvek (na péči, mobilitu i zvláštní pomůcku) i o průkaz OZP se podávají na pobočce úřadu práce (ÚP) podle místa trvalého bydliště žadatele. Aby úřad mohl žádost přijmout a začít vyřizovat, je nezbytné podat ji na předepsaném formuláři a se všemi potřebnými přílohami.

Formuláře žádostí

Potřebné formuláře jsou k dispozici nejen na jednotlivých pobočkách úřadu práce, ale také na jeho internetových stránkách (www.portal.mpsv.cz/forms) – zde jsou formuláře rozděleny do několika sekcí, jednou z nich je i sekce Formuláře sociálních služeb a dávek osobám se zdravotním postižením. Zde je možné formuláře stáhnout prázdné, vytisknout a vypsat ručně, případně je lze vyplnit v elektronické podobě a následně stáhnout a/nebo vytisknout již vyplněné.

Formuláře žádostí obsahují mj. kolonky, do nichž uvádíte kontakty na lékaře. Jako první je nezbytné uvádět vždy praktického lékaře. Poté uvádíte odborné lékaře, které v souvislosti se svým zdravotním postižením či onemocněním navštěvujete. Pokud budete uvádět více lékařů, než je kolonek v žádosti, uvedete dané odborné lékaře na volný papír A4, který k žádosti přiložíte.

Vyplněnou žádost lze na úřad donést osobně (na přepážku či na podatelnu), případně ji poslat poštou. Osobní doručení přímo na příslušnou přepážku (resp. do příslušné kanceláře) má tu výhodu, že se díky okamžité kontrole vyplněné žádosti a jejích příloh můžete ihned dozvědět, zda je vše v pořádku, nebo zda je zapotřebí ještě něco doplnit. Kdybyste žádost zasílali poštou nebo ji doručili pouze na podatelnu, úřad by vás o nutnosti doplnit žádost či přílohy samozřejmě také informoval, byla by tam však prodleva několika dní až týdnů – v závislosti na tom, jak dlouho by trvalo přijetí a prvotní kontrola této žádosti.

Přílohy

Potřebné přílohy jednotlivých žádostí jsou vždy uvedeny přímo na konci formuláře dané žádosti. U příspěvku na péči se jedná především o přílohu v podobě formuláře nazvaného Oznámení o poskytovateli pomoci. V něm žadatel uvádí, kdo mu bude potřebnou péči poskytovat. Péči může poskytovat více osob nebo organizací. Pořadí, ve kterém jsou uváděny do tohoto formuláře, se odvíjí od toho, v jakém rozsahu budou péči poskytovat – kdo bude poskytovat péči v největším rozsahu, je uveden jako první.

U žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku mohou být přílohami mj. formuláře dokládající výše příjmů žadatele a ostatních členů domácnosti, návrhy řešení odstranění bariéry či cenové kalkulace pořízení pomůcky či úpravy. Pozor – chcete-li žádat o příspěvek na uzpůsobení koupelny a WC a na rozšíření dveří v bytě, případně o příspěvek na nákup motorového vozidla a jeho dodatečnou úpravu, je nezbytné podat několik samostatných žádostí. Všechny tyto položky jsou sice podle zákona zařazeny jako zvláštní pomůcka, ve vyhlášce jsou však vedeny každá zvlášť (pod jiným písmenem).

Jakmile je vaše žádost úplná a potřebné přílohy kompletní, zašle vám úřad práce dopis v obálce s modrým pruhem. Obsahem tohoto dopisu je informace o zahájení řízení o přiznání příspěvku, průkazu OZP apod. – v závislosti na tom, jaká žádost byla podána.

Tip: Pokud žádáte o příspěvek na péči (příp. o jeho zvýšení) a chcete, aby jednou z uznaných nezvládaných životních potřeb byla komunikace (protože žadatel o příspěvek z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu nezvládá např. ovládat mobilní telefon, příp. počítač), uvádějte telefonní číslo a e-mailovou adresu pouze na pečující osobu.


2. Sociální šetření, přerušení řízení a posouzení lékařem posudkové služby

Sociální šetření 

Nedílnou součástí řízení o přiznání příspěvku na péči i příspěvku na zvláštní pomůcku je také sociální šetření. To, jak sociální šetření probíhá, se odvíjí od toho, o který příspěvek či o příspěvek na kterou zvláštní pomůcku je zažádáno.

V souvislosti s žádostí o příspěvek na mobilitu a o průkaz OZP obvykle sociální šetření neprobíhá, avšak jednou z podmínek přiznání příspěvku na mobilitu je přiznaný průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Sociální šetření v případě žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

V případě, že žádáte například o příspěvek na zvláštní pomůcku na úpravu bytu či domu, může mít sociální šetření podobu návštěvy pracovníka či pracovnice úřadu a zjištění aktuálního nevyhovujícího stavu. Tato návštěva je s žadatelem obvykle předem domluvená. V některých případech může sociální šetření proběhnout pouze v podobě doručení fotografií dokládajících nevyhovující stav.

Sociální šetření v případě žádosti o příspěvek na péči, příp. jeho zvýšení

Pokud žádáte o příspěvek na péči, probíhá sociální šetření v tzv. přirozeném sociálním prostředí. Toto šetření probíhá nejčastěji v místě bydliště žadatele. Pokud je však žadatel déle než 60 po sobě jdoucích dní hospitalizován ve zdravotnickém zařízení (např. v nemocnici či rehabilitačním ústavu), není nutné čekat, až se žadatel dostane alespoň tzv. na propustku domů. Sociální šetření může proběhnout i ve zdravotnickém zařízení – předejde se tak zbytečným průtahům v řízení.

Termín sociálního šetření je vždy domlouván předem. Sociálnímu šetření mohou být přítomny i další osoby – v případě žádosti o příspěvek na péči se nejčastěji jedná o osobu zajišťující péči, tedy příbuzné či sousedy, může to však být i osobní asistent/ka nebo pečovatel/ka (pokud čerpáte službu osobní asistence či pečovatelskou službu), případně zdravotně-sociální pracovník, pokud šetření probíhá ve zdravotnickém zařízení. Přítomnost pečující osoby může pomoct dokreslit vaši celkovou situaci a ukázat, s čím, v jakém rozsahu a z jakého důvodu ve skutečnosti potřebujete dopomoc druhé osoby. Posuzuje se celkem deset základních životních potřeb. Tyto životní potřeby jsou vyjmenovány v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, více jsou rozepsány v související vyhlášce č. 505/2006 Sb.. Sociální pracovník provádějící šetření má samozřejmě primárně zaznamenávat, co sám pozoruje a co mu sdělujete vy, přítomná pečující osoba však může v případě potřeby sdělení upřesnit – sami žadatelé totiž mohou mít někdy tendence své schopnosti nadsazovat.

Záznam o proběhlém sociálním šetření je pracovníkem úřadu práce vyhotoven na místě. Vy i další přítomné osoby si jej přečtete a v případě, že nemáte žádné připomínky, jej podepíšete. Pokud byste vy či jiná osoba měli k informacím uvedeným v záznamu o šetření nějaké připomínky či upřesnění, je nezbytné, abyste je do tohoto záznamu ihned zapsali. Poté záznam i s těmito připomínkami také podepíšete.

Přerušení řízení a předání spisu k posouzení lékařem posudkové služby

Po uskutečnění sociálního šetření je řízení ze strany úřadu práce přerušeno. Úřad totiž postupuje spis lékaři posudkové služby (LPS) České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). O přerušení řízení budete informováni opět dopisem zasílaným v obálce s modrým pruhem. K přerušení řízení ze strany úřadu práce dochází z důvodu, že je vázán určitými lhůtami, do kdy musí žádost vyřídit – tyto lhůty jsou uvedeny níže v samostatné části článku. Pokud by řízení na dobu vyhotovení posudku nepřerušil, mohlo by dojít k nedodržení stanovených lhůt.

Lékař posudkové služby posuzuje nárok na příspěvek nebo průkaz OZP podle vašeho zdravotního stavu. Pro zjištění informací oslovuje posudkový lékař primárně vašeho praktického lékaře, a to prostřednictvím speciálního formuláře. Je tedy zapotřebí, abyste u svého praktického lékaře měli všechny aktuální zprávy od odborných lékařů, které v souvislosti se svým zdravotním postižením či onemocněním navštěvujete. Praktický lékař z těchto lékařských zpráv vypíše všechny důležité informace a tiskopis pošle zpět posudkovému lékaři. V ideálním případě by měl posudkový lékař oslovit i přímo odborné lékaře, které uvádíte v podané žádosti. Ve skutečnosti se tak ale často neděje a lze to napadnout jako procesní chybu. 

Na základě zjištěných informací vydá posudkový lékař posudek, tedy zda máte na daný příspěvek či na průkaz OZP nárok, nebo nikoliv. U průkazu OZP je součástí posudku také informace, zda máte nárok na průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, u žádosti o příspěvek na péči či jeho zvýšení pak výčet životních potřeb, s nimiž podle posudkového lékaře potřebujete pomoc druhé osoby. Vyhotovený posudek zasílá posudkový lékař zpět na úřad práce.

Tip: Záznam o provedeném sociálním šetření v souvislosti s žádostí o příspěvek na péči či jeho zvýšení si ještě před odchodem pracovníka či pracovnice úřadu práce okopírujte nebo vyfotografujte – máte na to právo. Budete jej tak mít neustále k dispozici a nebudete tak v případě potřeby vázáni na úřední hodiny a domluvu s pracovníkem či pracovnicí ohledně možnosti nahlédnutí do originálu záznamu, který je uložen ve spisu.


3. Obnovení řízení a vydání rozhodnutí

Jakmile úřad práce obdrží od posudkového lékaře jeho posudek, obnoví přerušené řízení. Také o tomto kroku vás bude úřad práce informovat prostřednictvím dopisu v obálce s modrým pruhem.

Součástí dopisu s oznámením o obnovení řízení je také informace o možnosti nahlédnout do spisu a seznámit se s vyhotoveným posudkem. Doporučujeme této možnosti využít, protože již v této fázi můžete proti posudku posudkového lékaře vznést námitku.

Jestliže možnosti nahlédnout do spisu ve stanovené lhůtě (je uvedena níže) nevyužijete, případně nevznesete žádnou námitku, vydá úřad práce rozhodnutí. Toto rozhodnutí úřadu práce vám přijde opět v obálce s modrým pruhem.

Rozhodnutí obsahuje informaci, zda máte na příspěvek či na průkaz OZP nárok, nebo zda byla vaše žádost zamítnuta. Při přiznání průkazu OZP je pak součástí rozhodnutí i informace, zda vám byl přiznán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. U příspěvku na péči je v rozhodnutí také uvedeno nejen to, který stupeň závislosti vám byl přiznán, ale také s kolika a kterými životními potřebami potřebujete pomoc druhé osoby a jaká je výše přiznaného příspěvku (tedy jak vysoká částka vám bude chodit na účet nebo složenkou). Rozhodnutí úřadu práce vždy obsahuje zdůvodnění, na základě jakých skutečností došlo k přiznání příspěvku či průkazu OZP, nebo naopak k zamítnutí žádosti. Nedílnou součástí každého rozhodnutí je také informace týkající se možnosti podat proti němu odvolání.

Tip: Chcete-li využít možnosti nahlédnout do spisu po obnovení řízení a zjistit, k jakému závěru došel posudkový lékař, ale z jakéhokoliv důvodu nemáte možnost se na úřad ve stanovené lhůtě dostavit, můžete k nahlédnutí do spisu zmocnit jinou fyzickou osobu. Je však nezbytné sepsat jí pro tento úkon plnou moc (plnou moc vystavenou pro nějaký konkrétní úkon, který je v ní jasně specifikován, případně časově omezenou plnou moc není nutné nechávat úředně ověřit).


4. Odvolání se proti rozhodnutí

Je možné, že s rozhodnutím úřadu práce, případně s některou jeho částí (např. výší přiznaného příspěvku na péči apod.), nebudete souhlasit. Proti rozhodnutí je proto možné podat odvolání. V závěru rozhodnutí, proti kterému byste odvolání podávali, je vždy informace o tom, v jaké lhůtě je nezbytné odvolání doručit a ke které instituci. Tuto lhůtu uvádím také ve společném přehledu lhůt níže v samostatné části článku.

Odvolání můžete napsat sami doma, samozřejmě se ale můžete ohledně pomoci či rady obrátit na odborníky (např. na naši poradnu v ParaCENTRU Fenix), kteří v této oblasti mají více zkušeností.

V případném odvolání je kromě identifikačních údajů (např. spisová značka apod.) nezbytné uvést a specifikovat především to, s čím konkrétně nesouhlasíte a z jakého důvodu – tedy proč nezvládáte některou životní potřebu, kterou vám jako nezvládanou posudkový lékař na základě lékařských zpráv neuznal. Je také možné nechat si od lékaře vystavit novou lékařskou zprávu, ve které budou veškeré informace shrnuty a popsány více laicky. Tato zpráva, stejně jako případné jiné zprávy dokládající nějakou změnu (obvykle zhoršení) vašeho zdravotního stavu, by pak byla přílohou odvolání.

Vyhotovené odvolání je nezbytné včas doručit na úřad práce. Lze jej poslat poštou – v tomto případě je vhodné zaslat jej doporučeně a především pamatovat na to, že se jako rozhodující bere datum doručení odvolání na úřad (nikoliv datum na razítku). Odvolání je možné doručit na úřad také osobně – v tomto případě je možné doručit jej na podatelnu, a to ve dvou vyhotoveních, kdy jednu kopii necháte na úřadě a na druhou kopii si necháte dát razítko s datem doručení a necháte si ji pro své potřeby.

V případě odvolání se proti rozhodnutí dochází k opětovnému posouzení zdravotního stavu žadatele lékařem posudkové služby. Úřad práce tedy váš spis opět postupuje posudkové komisi. O průběhu odvolání, zejména o přerušení, obnovení řízení a následně výsledku odvolání vás bude úřad práce stejně jako v předchozích fázích informovat prostřednictvím dopisu v obálce s modrým pruhem.

Tip: Do odvolání proti rozhodnutí týkajícího se příspěvku na péči je vhodné za vyjmenované životní potřeby, které vám v rozhodnutí byly uznány jako nezvládané, uvést, že tuto část rozhodnutí nerozporujete. Někdy se totiž může stát, že v rámci řízení o odvolání sice uznají novou nezvládanou životní potřebu, na druhou stranu však uberou jednu z prvotně přiznaných. Uvedením formulace, že část rozhodnutí definující nezvládané životní potřeby nerozporujete, dáte úřadům jednoznačně najevo, že tuto část nemají přehodnocovat. Pokud by přece jen k přehodnocení již přiznaných životních potřeb a odebrání některé z nich došlo, bylo by možné bránit se poukázáním na toto vaše výslovné vyjádření.


5. Správní žaloba

Může se stát, že ani odvolání nedopadne podle vašich představ. Jste-li si skutečně jistí, že na příspěvek či na průkaz OZP máte nárok, případně máte nárok na vyšší, než přiznaný příspěvek (zejména v případě příspěvku na péči), můžete ve stanovené lhůtě (viz níže) zkusit podat správní žalobu. Soud je nejvyšším možným a naprosto nezávislým stupněm, kam se můžete ve své záležitosti obrátit. Žalobu lze podat až ve chvíli, kdy jste předchozí opravné prostředky (tedy odvolání) již vyčerpali.


Správní žalobu můžete sepsat sami, avšak doporučujeme obrátit se v tomto případě na někoho, kdo má v této oblasti více zkušeností (např. na bezplatnou právní poradnu apod.).

Správní žaloba se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu máte coby navrhovatel bydliště, případně se v jeho obvodu zdržujete (není to tedy nutně vázáno na místo trvalého bydliště, pokud bydlíte jinde). Řízení je osvobozeno od soudních poplatků a není nutné mít zastoupení advokátem.

Do žaloby nejprve uvedete, proti komu a v jaké věci (včetně uvedení konkrétní formulace v rozhodnutí) žalobu podáváte. Poté uvedete důkazy, na základě kterých by měl soud rozhodnutí úřadu práce zrušit. Těmito důkazy jsou především Záznam o provedeném sociálním šetření, lékařské zprávy, prvotní rozhodnutí (nejlépe včetně obálky, ve které přišlo), vaše odvolání proti němu a rozhodnutí o odvolání (také nejlépe včetně obálky, ve které přišlo); dále může být důkazem např. vaše sdělení, k jakým skutečnostem posudkový lékař při svém rozhodování nepřihlížel či jiné procesní nedostatky. Na závěr uvedete tzv. žalobní petit, tedy co má být výsledkem soudního řízení. V tomto případě bude žalobním petitem, aby soud pro vady v řízení zrušil dané rozhodnutí úřadu práce a vrátil věc k dalšímu jednání s právním názorem. V žalobě je nutné použít všechny důkazy použité již při odvolání, není možné žádný z nich vynechat. Žalobu je nezbytné psát a argumenty formulovat spíše laicky a je vhodné vysvětlit jednotlivé diagnózy a jimi způsobená omezení, a to i přesto, že soud ve věci oslovuje soudní znalce. Je totiž potřeba, aby všemu správně porozuměl i sám soud.

Soud nerozhoduje přímo o přiznání či nepřiznání příspěvku nebo průkazu, případně o jeho stupni. Ve svém rozsudku pouze uvede, zda rozhodnutí úřadu práce, proti kterému jste žalobu podali, zrušil, nebo zda jej potvrdil.

Tip: Než soud ve věci rozhodne, nějakou dobu to trvá. Především u příspěvku na péči je však možné i v případě běžící žaloby podat na úřadu práce zcela novou žádost o příspěvek. Úřad práce o ní bude rozhodovat zcela nezávisle na jednání soudu. Pouze v případě, že soud uzná, že vaše prvotní žádost nebyla posouzena správně a vámi napadnuté rozhodnutí zruší, dojde k zastavení (zrušení) druhé podané žádosti.


6. Doložení využití (využívání) příspěvku

Dostáváme se do fáze, kdy máte příspěvek přiznaný a již vám také byl vyplacen (příspěvek na zvláštní pomůcku), případně jej dostáváte na účet či vám chodí složenkou (příspěvek na péči a na mobilitu). Ani v tomto bodě však nebudete mít od úřadu práce až tak úplně klid. Úřad práce má totiž pravomoc kontrolovat, zda příspěvek byl či je využit a využíván k tomu účelu, ke kterému je určen.

Jak doložíte využití poskytnutého příspěvku, jak vypadá kontrola jeho využívání (či užívání pořízené pomůcky) a v jaké lhůtě může úřad práce využití příspěvku kontrolovat, se mírně liší v závislosti na tom, o který příspěvek se jedná. 

Doložení využití a další možná kontrola v případě příspěvku na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je typ příspěvku, který se poskytuje na určitou pomůcku a je vyplacen jednorázově. Příjemce příspěvku je povinen využít jej ke stanovenému účelu (tedy k pořízení zvláštní pomůcky) do 3 měsíců ode dne, kdy je příspěvek vyplacen. Využití tohoto příspěvku je nezbytné úřadu práce doložit, a to obvykle v podobě kopie vystavené faktury a dokladu o zaplacení (příp. potvrzení o proběhlé platbě z účtu na účet).

Využívání pomůcky, na kterou byl příspěvek poskytnut, má úřad práce pravomoc kontrolovat po dobu 5 let, v případě příspěvku poskytnutého na nákup motorového vozidla pak po dobu 7 let. Kontrola využívání pomůcky nemusí být předem ohlášená. 

Doložení využívání příspěvku na péči a na mobilitu

Příspěvek na péči a na mobilitu jsou příspěvky, které jsou příjemci vypláceny pravidelně, nejčastěji měsíčně. Jiná frekvence vyplácení může být na základě preference žadatele v případě příspěvku na mobilitu – u něj lze při podávání žádosti zvolit frekvenci vyplácení 1x za tři měsíce.

Využívání příspěvku na mobilitu lze v případě kontroly úřadu práce doložit například účtenkami za nákup pohonných hmot či uvedením aktivit, které jste mohli absolvovat pouze díky přepravení se na místo (tedy např. návštěvy lékaře, kulturních akcí, dojíždění do zaměstnání apod.).

Dokládání využívání příspěvku na péči se obvykle mírně liší v závislosti na tom, kdo potřebnou péči zajišťuje.  Obecně platí, že jako příjemce příspěvku na péči byste měli mít k dispozici alespoň základní výkaz, v němž je zaznamenáváno, kdo, v jakém hodinovém rozsahu vám poskytl péči a se kterými potřebami vám pomohl. Tento výkaz je vhodné vést i v případě, že pečující osobou je někdo z osob blízkých (příbuzných). Zajišťuje-li péči (byť pouze částečně) někdo ze sousedů, přátel či známých, je nezbytné mít s nimi podepsanou smlouvu o poskytování péče a výkaz vést pečlivěji. Smlouvu o poskytování s vámi uzavírají i případní poskytovatelé sociálních služeb. Ti obvykle mají také výkaz, do kterého jsou rozsah a povaha poskytované péče zaznamenávány. Případné kontrole tedy předkládáte vyplněné výkazy a podepsané smlouvy.

Kontrola z úřadu práce může být neohlášená, pracovníci se však mnohdy ohlásí předem, aby měli jistotu, že daného příjemce příspěvku zastihnou doma.

Tip: Bližší informace týkající se kontroly využití příspěvku nebo využívání pomůcky naleznete na internetových stránkách ParaCENTRA Fenix v samostatných článcích věnovaných tomuto tématu – konkrétně článek týkající se dokládání využívání příspěvku na péči naleznete zde: www.pcfenix.cz/kontrola-vyuzivani-prispevku-na-peci/ a článek týkající se doložení využití příspěvku na zvláštní pomůcku a kontroly využívání za něj pořízené pomůcky je k dispozici zde: www.pcfenix.cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku-a-doklad-o-jeho-vyuziti/.


7. Končící doba platnosti průkazu OZP, příp. posudku o zdravotním stavu příjemce/držitele

Každý průkaz OZP má, stejně jako občanský a řidičský průkaz či cestovní pas, omezenou dobu platnosti. Co dělat v případě, že se blíží konec platnosti vašeho průkazu OZP nebo se chýlí ke konci platnost vašeho posudku zdravotního stavu pro potřeby příspěvku na péči přiznaného na dobu určitou, vám poradíme na následujících řádcích.

Končící platnost průkazu OZP

Doba platnosti průkazu je v současné době maximálně 10 let a je uvedena přímo na průkazu. Poté je nezbytné nechat si vystavit průkaz nový. Je tedy důležité si dobu platnosti průkazu OZP hlídat, protože bez platného průkazu není možné využívat žádnou z řady výhod s ním spojených (např. tedy ani parkovat na vyhrazeném parkovacím místě, i když máte platný parkovací průkaz).

Abyste pokud možno předešli nepříjemnostem spojeným s neplatným průkazem OZP, je nezbytné podat včas žádost o průkaz nový – nejlépe s alespoň tříměsíčním předstihem. Formulář je nazvaný Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a lze jej nalézt na stejných místech či internetových stránkách jako ostatní formuláře. Tuto žádost doručíte na pobočku úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Je však možné, že ji pracovnice z důvodu interních nařízení nebude chtít přijmout dříve, než měsíc před koncem platnosti vašeho stávajícího průkazu. V takovém případě můžete žádost nechat na podatelně úřadu, případně ji poslat poštou. Další postup vyřizování žádosti je stejný či velmi podobný jako v případě, kdy o průkaz OZP žádáte poprvé.

Jak jsem uvedla již výše, na platný průkaz OZP je navázán příspěvek na mobilitu. O ten nemusíte znovu žádat, pokud žádost o nový průkaz podáte ještě v době platnosti toho stávajícího. 

Končící platnost posudku u příspěvku na péči na dobu určitou

Posudkoví lékaři v některých případech (zejména pokud je předpoklad nějaké výraznější změny zdravotního stavu) omezují platnost posudku k příspěvku na péči, a to obvykle na jeden nebo dva roky. Na rozdíl od končící platnosti průkazu OZP ale dobu platnosti posudku v tomto případě hlídat nemusíte. Tu hlídá sám úřad práce a je na jeho rozhodnutí, zda si vyžádá nové posouzení zdravotního stavu příjemce příspěvku a nárok na příspěvek či jeho výši přehodnotí, nebo zda bude brát stávající posudek jako stále platný a příspěvek bude vyplácet i nadále ve stejné výši.

Tip: Problematice končícího průkazu OZP jsme se blíže věnovali již dříve v samostatném článku. Ten je dostupný na internetových stránkách ParaCENTRA Fenix (konkrétně zde: www.pcfenix.cz/koncici-platnost-prukazu-ztp). Na těchto stránkách naleznete i další zajímavé a důležité články a informace – například o tom, jak postupovat v případě, že průkaz OZP ztratíte či vám bude odcizen.


8. Lhůty

Jak jsem již výše několikrát zmínila, k celému řízení i k možnosti podat správní žalobu se vážou různé lhůty. Tyto lhůty jsou stanoveny několika různými právními předpisy, konkrétně se jedná o Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad práce má na vyřízení podané žádosti 30 dní. O dalších 30 dní se tato lhůta prodlužuje v případě, že je nezbytné uskutečnit sociální šetření.

Lékař posudkové služby má na vyhotovení posudku lhůtu 45 dní. V případě, že posudkový lékař není schopen ze závažných důvodů tuto lhůtu dodržet, informuje o tom úřad práce a lhůta se prodlužuje o dalších 30 dní.

Váš praktický lékař, kterého za účelem získání potřebných informací oslovuje posudkový lékař, má na tento úkon 15 dní.

Jak jsem uvedla již výše, při obnovení řízení je možné nahlédnout do spisu a podívat se, k jakému rozhodnutí dospěl posudkový lékař. Nahlédnout do spisu můžete ve lhůtě 8 dní od doručení dopisu informujícího o obnovení řízení a právě možnosti nahlédnout do spisu.

Rozhodnete-li se podat proti rozhodnutí úřadu práce odvolání, je nezbytné doručit jej úřadu práce do 15 dní ode dne, kdy dané rozhodnutí obdržíte.

Na rozhodnutí o odvolání budete s největší pravděpodobností čekat delší dobu. Úřad práce má totiž stanovenou maximální možnou lhůtu až 90 dní; 30 dní má úřad práce na předání odvolání a spisu správnímu orgánu + 30 dní na následné vydání rozhodnutí (+ 30 dní v případě, že je nezbytné provést např. místní šetření, ústní jednání či se jedná o složitý případ). Tato lhůta se po dobu postoupení spisu lékařské posudkové službě přerušuje. Lékařská posudková služba pak má na vyřízení lhůtu 60 dní, přičemž ta může být ze závažných důvodů ještě o 30 dní prodloužena (především z důvodu výrazného nedostatku posudkových lékařů k prodlužování této lhůty v několika posledních letech skutečně dochází). Dohromady tedy může řízení o odvolání trvat až 150, resp. 180 dní.

Správní žalobu lze podat do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí o odvolání. Lhůtu, ve které musí o věci rozhodnout, soud žádnou nemá.

Výše jsem zmínila nutnost využít příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení pomůcky, na kterou byl určen. Jedná se o 3 měsíce ode dne, kdy je příspěvek úřadem práce vyplacen.

Tip: Přestože mají úřady takto jednoznačně stanovené maximální lhůty pro vyřízení daných záležitostí, dochází poměrně často k jejich nedodržení, překročení. Nejčastěji je to z důvodu výrazného nedostatku posudkových lékařů. Pokud se vám tedy zdá, že se ve vaší věci nic neděje, ačkoliv týdny či měsíce plynou, neostýchejte se kontaktovat pracovnici úřadu práce, která má vaši záležitost na starosti. Její jméno je uvedeno vždy v dopisu, kterým vás informovala např. o zahájení řízení. Kontakt (e-mailovou adresu a telefonní číslo) na ni pak naleznete na internetových stránkách úřadu práce. Tato pracovnice vám řekne, v jaké fázi se vyřizování vaší záležitosti právě nachází.

V případě, že úřady nedodrží stanovené lhůty, můžete také podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti. Nepovede-li uplatnění tohoto podnětu k přijetí opatření proti nečinnosti a ke zjednání nápravy, můžete se obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmanku) nebo podat žalobu na nečinnost ke krajskému soudu podle místa bydliště vás coby žalobce.

Pro lepší přehlednost toho, jak vyřizování žádosti postupuje krok za krokem, přikládáme níže ještě graf celého procesu. Černou barvou jsou uvedeny kroky, které probíhají standardně a s výjimkou sociálního šetření u všech žádostí, které jsou v tomto článku zmiňovány. Zelenou barvou je vyznačen žádaný výsledek, tedy přiznání příspěvku v odpovídající výši a jeho výplata, případně přiznání průkazu OZP v odpovídajícím stupni. Fialovoumodrou oranžovou jsou pak znázorněny možné způsoby, jak je možné se bránit proti výsledku, s nímž nesouhlasíte.

Mgr. Zděnka Veselá, DiS.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

24.05.2019 |