Sociální práce a její podoba v ParaCENTRU Fenix

Tématem tohoto článku zůstaneme v prostředí nám známém a milém – v ParaCENTRU Fenix. Na 16. března připadá letošní Světový den sociální práce (již od roku 1983 si jej můžeme připomínat vždy třetí březnové úterý). Neskromným cílem naší pomyslné mise je proto přiblížit vám, co si představit pod slovními spojeními „sociální práce“ a „sociální služba“, a v čem spočívají právě v naší organizaci.

Sociální práce je – zjednodušeně řečeno – ucelený soubor činností a aktivit, které vedou ke zlepšení kvality života nejen jednotlivých osob, které se z jakéhokoliv důvodu ocitly v obvykle dlouhodobější nepříznivé situaci, ale také rozličných sociálních skupin (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, příslušníci národnostních menšin apod.), potažmo celé společnosti1. Se sociální prací se můžeme setkat na sociálních odborech městských úřadů, resp. magistrátů, ve zdravotnických zařízeních a nejčastěji v organizacích poskytujících sociální služby.

Sociální služba je také soubor činností a aktivit vedoucích k sociálnímu začlenění a působících preventivně proti sociálnímu vyloučení jednotlivců či skupin. Oproti sociální práci jsou však tyto aktivity cílenější a specifičtější s ohledem na to, s jakou cílovou skupinou se pracuje a o kterou sociální službu se jedná2.

V ParaCENTRU Fenix poskytujeme od 1. ledna 2021 dvě sociální služby: sociální rehabilitaci a osobní asistenci.

V rámci služby sociální rehabilitace3 klientům pomáháme dosáhnout s ohledem na jejich zdravotní stav co největší samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na dopomoci někoho jiného. Ergoterapeutky (příp. ve spolupráci s instruktorem soběstačnosti či dalšími pracovníky v sociálních službách) proto s našimi klienty nacvičují a zdokonalují např. přesuny, oblékání a obouvání, sebeobsluhu, cestování městskou hromadnou dopravou, poradí s výběrem a používáním pomůcek či výběrem a nastavením invalidního vozíku a jeho částí. Pracovníci v sociálních službách klientům pomáhají např. při vystupování z auta či při používání přístrojů k samostatnému cvičení (MOTOmed, Smove apod.).
Sociální pracovnice zastávají široké spektrum činností. Pro lepší organizaci práce mají jednotlivé oblasti rozdělené. Některé spolu s novými klienty uzavírají smlouvu o využívání služby a pomáhají klientům s nastavením služby tak, aby pro klienta byla opravdu přínosná a odpovídala jeho potřebám. Jiné sociální pracovnice klientům, kteří do ParaCENTRA Fenix dojíždějí pravidelně, i těm, kteří se na ně obracejí jednorázově, zodpovídají otázky a předávají informace především v oblasti sociálních dávek nebo invalidních důchodů. Také klientům poskytují poradenství v oblasti vstupu či návratu na trh práce, a to včetně konzultace nebo vytvoření životopisu, motivačního dopisu, případně nácviku pracovního pohovoru. Kolega sociální pracovník klientům poskytuje poradenství v oblasti práva.

Sociální pracovnice i pracovníci v sociálních službách jsou také klíčovými pracovníky, kteří s klienty sestavují individuální plány. Klienti se primárně na ně mohou obracet se svými dotazy, připomínkami a jinými záležitostmi.
Další odborní pracovníci pak podle své odbornosti klientům radí a pomáhají nalézt nejvhodnější řešení bezbariérových úprav, nebo poskytnou psychologické poradenství a podporu.

Všichni společně se klientům snažíme také umožnit společenský kontakt, a to prostřednictvím delších či kratších rozhovorů a také různých společenských, kulturních či sportovních akcí pořádaných v prostorách ParaCENTRA Fenix nebo jinde.

Služba osobní asistence4 spočívá v úzké spolupráci klienta a osobního asistenta. Cílem služby je, aby klient s určitou mírou dopomoci či s doprovodem mohl žít ve svém přirozeném prostředí a žít co nejběžnější život – postarat se o sebe sama, nakupovat, uvařit si oběd, zajít za kulturou, vyřídit si pochůzky po úřadech, udržovat společenské kontakty a podobně. S určitou nadsázkou lze říct, že se asistent stává prodlouženýma rukama a nohama klienta. Sociální pracovnice nejprve provede sociální šetření v domácnosti klienta za účelem zjištění, v jakých oblastech a v jakém rozsahu klient bude asistenci potřebovat. Poté vzhledem k individuálním potřebám klienta službu co nejvhodněji nastaví. Podle potřeby pak stejně jako osobní asistenti pracuje s klienty přímo v terénu.

V tomto článku jsme zmiňovali pracovní pozice sociální pracovnice, pracovník v sociálních službách a další odborný pracovník. V příštím článku naší pravidelné rubriky vám představíme, co se pod těmito pojmy skrývá a jaké musí člověk splnit podmínky, aby mohl na dané pozici pracovat.


1 Odborné definice sociální práce můžete nalézt např. na internetových stránkách Profesní komory sociálních pracovníků, internetového magazínu Sociální revue nebo na Wikipedii.
2 V České republice upravuje oblast sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb.. Základní informace k sociálním službám můžete nalézt také na portále Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
3 § 70 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 35 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.
4 § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

25.02.2021 |