Vjezd a parkování s parkovacím průkazem OZP O2

Nejdříve k tomu, co je parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením O2. Parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením O2 (dále jen „parkovací průkaz“) získají pouze osoby zdravotně postižené, resp. těžce zdravotně postižené nebo osoby sluchově postižené nebo lékaři konající návštěvní službu. V případě prvních tří výše zmíněných skupin osob je parkovací průkaz svázán s průkazem osob zdravotně postižených, resp. těžce zdravotně postižených nebo sluchově postižených, který vydává Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“). Po získání průkazu osoby zdravotně postižené, resp. těžce zdravotně postižené nebo sluchově postižené lze žádat o parkovací průkaz a to na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností nebo u oprávněného orgánu v zahraničí.

Nepominutelné podmínky užívání parkovacího průkazu. V dřívější době byl tento průkaz spojen s vozidlem a byl tzv. nepřenosný. Nyní je tento průkaz svázán s osobou a možno jej použít v každém vozidle za podmínky, že jej řídí osoba, které byl průkaz vydán nebo je tímto vozidlem tato osoba minimálně přepravována. Na výzvu policisty nebo strážníka městské policie je tato osoba povinna se prokázat průkazem osoby se zdravotním postižením.

Nyní již k samotnému využití parkovacího průkazu. Možnosti parkování držitelům parkovacího průkazu vymezuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Parkovací průkaz opravňuje držitele k parkování a ke vjezdu tam, kde to dopravní značení zakazuje. Musí být ale splněny níže uvedené podmínky, tzn. ani parkovací průkaz nelze používat svévolně, bez omezení. Je-li to nezbytně nutné a v naléhavých případech nemusí vozidlo označené parkovacím průkazem dodržovat zákaz stání a zákaz stání plynoucí z dopravní značky „zákaz stání“ současně s tím ale nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. Je-li to nezbytně nutné a v naléhavých případech může vozidlo označené parkovacím průkazem vjet i tam, kam to zakazuje dopravní značení „ZÁKAZ VJEZDU“ doplněné dodatkovou značkou „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“, „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. Dále, je-li to nezbytně nutné a v naléhavých případech může vozidlo označené parkovacím průkazem vjet i do míst označených dopravní značkou „PĚŠÍ ZÓNA“.

Jak uvedeno výše, vozidlům označeným parkovacím průkazem je dovoleno v případě nutnosti VJET a ZASTAVIT do míst označených zákazovou značkou „ZÁKAZ VJEZDU“ doplněnou dodatkovými značkami, stejně tak do míst označených značkou „PĚŠÍ ZÓNA“, nicméně parkování, stejně tak dlouhodobější stání v těchto místech je zakázáno i vozidlům označeným parkovacím průkazem.

Vyhrazená parkovací místa

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidla označená parkovacím průkazem naopak NESMÍ zastavit ani stát vozidlo bez označení parkovacím průkazem. Na základě četných dotazů je třeba dodat, že na VYHRAZENÝCH místech pro vozidla označená parkovacím průkazem, označených dopravní značkou vyhrazené parkování pro vozidla označená parkovacím průkazem a současně dodatkovou značkou s SPZ vozidla, pro které je místo vyhrazeno, NESMÍ zastavit ani stát vozidlo jiné, byť taktéž označené parkovacím průkazem. V takovém případě hrozí odtažení vozidla neoprávněně zaparkovaného.

Co se týká zřízení vyhrazeného parkovacího místa na žádost osoby, která je držitelem parkovacího průkazu, silniční úřad může na základě žádosti této osoby vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v místě bydliště dle jiného právního předpisu. Tímto předpisem je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle § 25. Vyhrazené parkování pro konkrétního držitele parkovacího průkazu silniční úřad může zřídit. Není to jeho povinností. Podmínky pro zřizování těchto míst si tedy stanoví tento úřad sám. Pokud daná lokalita kapacitně neumožňuje zřídit vyhrazené parkoviště, silniční úřad takováto parkovací místa zřizovat nemusí.

Vyhrazená parkovací místa by měla být zřizována na parkovištích dle § 4 odst. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve spojení se zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Tento předpis stanoví, že na zřízeném, či zřizovaném parkovišti musí být označena vyhrazená parkovací místa pro držitele „Parkovacího průkazu.“

Minimální počet vyhrazených parkovacích míst, udává následující čísla: 2 až 20 stání –  1 vyhrazené stání, 21 až 40 stání – 2 vyhrazená stání, 41 až 60 stání – 3 vyhrazená stání, 61 až 80 stání  – 4 vyhrazená stání, 81 až 100 stání – 5 vyhrazených stání, 101 až 150 stání – 6 vyhrazených stání, 151 až 200 stání – 7 vyhrazených stání, 201 až 300 stání – 8 vyhrazených stání, 301 až 400 stání – 9 vyhrazených stání, 401 až 500 stání – 10 vyhrazených stání, 501 a více stání – 2 % vyhrazených stání.

Úhrada parkovného

Žádný zákonný nárok neexistuje v případě úhrady parkovného. Poskytovat slevu držitelům parkovacích průkazů, nebo dokonce osvobození od parkovného stanovuje sám vlastník či provozovatel parkoviště dle svého uvážení. Pokud je provozovatelem či majitelem parkoviště sama obec resp. město byl by navíc zásahem do výkonu samosprávy.

Mgr. Ladislav Loebe


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

30.10.2017 |