Vyloučení doby poskytování péče u pečujících osob při žádání o starobní důchod

Tento článek z naší pravidelné rubriky Na skok do poradny je určen především pečujícím – věnujeme se v něm totiž tomu, jak lze předejít vypočtení nižšího důchodu z důvodu péče o příjemce příspěvku na péči [1].


Jak říká známé české přísloví: „Bez práce nejsou koláče.“ Zaměstnání je proto nedílnou součástí také mnohých z vás, kteří pečujete o rodinného příslušníka či dobrého známého, který je příjemcem příspěvku na péči. Často se ale jedná pouze o práci na velmi nízký úvazek, výdělek [2] je proto obvykle také minimální. Nezřídka je samotná péče o druhou osobu prací na plný úvazek (resp. celodenní záležitostí) a možnost přivýdělku tedy ani není. Na následujících řádcích se proto dozvíte, jak je vhodné postupovat, aby důchod pečující osoby nebyl zbytečně nižší, než by mohl být.


Základem je doložení doby, po kterou byla péče poskytována. Aby bylo možné dobu péče započítat do důchodu, je třeba ji prokázat rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Požádat [2] o vydání tohoto rozhodnutí lze kdykoliv po skončení péče (podmínka, že o potvrzení musíte požádat nejpozději do dvou let po skončení péče, již od února 2018 neplatí). Pokud o jednu osobu pečovalo současně více lidí, může si dobu péče uplatnit pouze ten z nich, který poskytoval péči v největším rozsahu. V případě, že péči poskytoval na základě písemné smlouvy tzv. asistent sociální péče (tedy např. soused nebo známý), může si dobu péče poskytnuté až do 31. 8. 2018 uplatnit pouze v případě, že měli s příjemcem příspěvku společnou domácnost (tedy, že společně hradili náklady spojené s bydlením apod.); od 1. 9. 2018 již podmínka společné domácnosti v případě asistenta sociální péče není.


Dále záleží, jak dlouhá je celková doba poskytování péče. Pokud je kratší než 15 let, je možné zvolit, zda se doba péče (a tedy i případný souběžný výdělek) vyloučí, nebo zda se započítá. Pracovník OSSZ by měl dokázat alespoň orientačně říct, která varianta by byla výhodnější. Také u příjmově nesourodých období (např. pokud jste poskytovali péči po dobu 4 let a k tomu jste 2 roky měli velmi nízké příjmy a potom 2 roky vyšší) je potřeba s pracovníkem OSSZ alespoň orientačně spočítat, zda se vyplatí danou dobu a příjmy vyloučit, nebo jestli je vhodnější věci nechat, jak jsou – vždy je totiž nezbytné započítat, nebo naopak vyjmout, celé období poskytování péče, ne pouze vybrané roky.


Pokud je naopak celková doba poskytování péče delší než 15 let, v případě péče bez souběžných dalších příjmů se celá tato doba vylučuje. V případě souběžného přivýdělku je pak tento přivýdělek započítán a současně se započítá buďto pevná částka (do roku 2007 se jedná o 96 000 Kč ročně, přičemž částka se za každý rok násobí určitým koeficientem), případně výše příspěvku na péči (od roku 2007; výše příspěvku se také za každý rok násobí určitým koeficientem).

POZOR! O případné vyloučení doby péče je při žádání o důchod nezbytné aktivně požádat – tato varianta obvykle není aktivně nabízena.

Pokud byste měli doplňující či další otázky k vylučování dob, doporučujeme obrátit se nejlépe přímo na Českou správu sociálního zabezpečení (např. na call centrum: www.cssz.cz/web/cz/call-centra-cssz) – s ohledem na to, že se jedná o složitější problematiku, tamní pracovníci dokážou poskytnout přesnější informace. V případě jiných dotazů nebo zájmu o základní informace k této oblasti se můžete samozřejmě obracet na naše sociální poradenství.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

[1] V případě péče o dospělého příjemce příspěvku se musí jednat o osobu závislou ve II., III., nebo IV. stupni závislosti.
[2] Výdělkem, resp. příjmem je v tomto článku myšlen příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění.
[3] K žádosti o vydání rozhodnutí musíte předložit: potvrzení krajské pobočky úřadu práce o vzniku stupně závislosti a o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu, popis průběhu vykonávané péče, potvrzení vašeho vztahu k dané osobě (rodný list, oddací list, čestné prohlášení v případě osoby blízké, příp. úmrtní list, pokud osoba již zemřela).

Použité zdroje:
Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení: Jak se pro důchod započítává doba péče. Cit. 22. 9. 2021. Dostupné na: www.cssz.cz/-/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece.
Internetové stránky Pečuj doma: Jak se pečujícím počítá důchod?. Cit. 22. 9. 2021. Dostupné na: www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/jak-se-pecujicim-pocita-duchod/.
Internetové stránky Měšec.cz: Které přivýdělky vám mohou snížit důchod a jak se tomu vyhnout?. Cit. 22. 9. 2021. Dostupné na: www.mesec.cz/clanky/ktere-privydelky-vam-mohou-snizit-duchod-a-jak-se-tomu-vyhnout/.

29.09.2021 |