Změny v sociálních dávkách 2018

Změny v sociálních dávkách 2018 přinášejí několik více či méně zásadních změn, přičemž některé z nich se přímo dotýkají i osob se zdravotním postižením. Změny jsou také v oblasti důchodů a sociálního pojištění. Na následujících řádcích nabízíme krátký přehled všech těchto změn.

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 se opět zvyšuje minimální mzda, nyní o 1 200 Kč. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin tedy činí 12 200 Kč za měsíc nebo 73,20 Kč za hodinu.

Změny v sociálních dávkách pro osoby se zdravotním postižením

První změnou je zvýšení příspěvku na mobilitu z dosavadních 400 Kč na 550 Kč. Protože se příspěvek vyplácí zpětně, bude vám ve zvýšené výměře vyplacen v měsíci únoru. O navýšení příspěvku není nutné žádat – všem klientům, kterým je příspěvek vyplácen, bude navýšen automaticky.

Další změny se týkají příspěvku na zvláštní pomůcku. Od 1. ledna 2018 se k žádosti o příspěvek na pořízení motorového vozidla nedokládá formulář zjišťující celkové sociální a majetkové poměry, ani se nezkoumají četnost a důvody dopravy. Příspěvek na pořízení motorového vozidla se nově poskytuje na dobu 7 let místo dosavadních 10 let. Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla se nově odvíjí od poměru životního minima a příjmů žadatele a případných společně posuzovaných osob. Maximální výše příspěvku činí i nadále 200 000 Kč, minimální (garantovaná) částka je 100 000 Kč. Za příjem je považován příjem zaměstnance či OSVČ, invalidní či starobní důchod, příjem z nájmu, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, výživné, vybrané dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek) a příspěvek na živobytí.

Naopak mezi příjmy se nepočítá příspěvek na péči (kdy příjemcem je klient), příjem z příspěvku na péči, pokud ho pobírá fyzická osoba z okruhu společně posuzovaných osob (v případě, že pečujícím je rodinný příslušník žadatele), náhrady škody, nadační příspěvky, stipendia, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
I nadále platí, že o příspěvek lze požádat až 12 měsíců zpětně.

Změny v oblasti důchodů

Také v oblasti důchodů od 1. ledna 2018 nastaly změny. Snad nejpříznivější z nich je navýšení všech vyplácených důchodů. Procentní výměra se zvýšila o 3,5 %, základní výměra pak vzrostla z 2 550 Kč na 2 700 Kč. O výplatu vyššího důchodu není nutné žádat, navýšení proběhlo automaticky.

Další významnou změnou je zastropování důchodového věku – tedy věku, od kterého budou lidé moct odcházet do starobního důchodu. S platností od 1. ledna 2018 platí pro lidi narozené po roce 1971, že do důchodu budou odcházet v 65 letech. Tato věková hranice platí pro muže i pro ženy, přičemž u žen se již nebude přihlížet k počtu vychovaných dětí.

Změny v oblasti nemocenského pojištění

Jednou z významných změn v této oblasti je skutečnost, že od 1. ledna 2018 dochází k navýšení sazby nemocenského. Od 31. kalendářního dne pracovní neschopnosti činí nemocenské 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu místo původních 60 % a od 61. kalendářního dne pak 72 %.

Dalšími změnami jsou dvě novinky. První novinkou je otcovská poporodní péče (tzv. otcovská). O tuto dávku budou lidé moct požádat od 1. února 2018. Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku budou moct v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku u OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění. Žádost o dávku se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu. Kromě tatínků může mít na otcovskou nárok také osoba (muž i žena), která má nemocenské pojištění a pečuje o dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Dlouhodobé ošetřovné

Druhou novinkou je dlouhodobé ošetřovné, které bude možné čerpat od 1. června 2018. Požádat o něj bude možné v případě, že hospitalizace ošetřovaného trvala aspoň 7 dní, nebyla z důvodu plánovaného zákroku a ošetřovaný bude po propuštění podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. O dlouhodobé ošetřovné bude moct požádat osoba, která je s ošetřovaným v příbuzenském vztahu; u některých vzdálených příbuzných může být podmínkou ještě shodné místo trvalého pobytu. Ošetřující osoba (kromě OSVČ) bude také potřebovat souhlas svého zaměstnavatele s plánovanou absencí na pracovišti. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.

V případě jakýchkoliv nejasností či otázek z Vaší strany neváhejte kontaktovat pracovníky odborného sociálního poradenství.

19.01.2018 |