Změna výše invalidního důchodu z důvodu změny zdravotního stavu

Zdravotní stav člověka obvykle není neměnný – zdravotní potíže se mohou zhoršovat, nebo naopak u nich může docházet ke zmírnění, zlepšení. To platí i pro lidi, kteří byli uznáni invalidními v I., II., nebo III. stupni invalidity. U těchto osob však může změna zdravotního stavu znamenat přehodnocení stupně invalidity a tím obvykle i změnu výše vypláceného invalidního důchodu. Jaké kroky tedy podniknout, pokud již máte přiznaný I., II., nebo III. stupeň invalidity a Váš zdravotní stav se zhorší, nebo naopak zlepší?

Vaše kroky by nejprve měly vést k ošetřujícímu lékaři, který vás vyšetří a napíše lékařskou zprávu – z ní musí být zhoršení či zlepšení zdravotního stavu patrné. Tuto zprávu (příp. její kopii) je nezbytné doručit také praktickému lékaři. Následuje osobní návštěva okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) – je vhodné si na příslušnou pobočku předem zatelefonovat a domluvit si termín schůzky. S sebou na OSSZ si stačí vzít platný průkaz totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas); formulář Žádost o změnu výše invalidního důchodu (oficiální název žádosti) s Vámi vypíše pracovnice OSSZ na místě.

Na základě podané žádosti dojde k přezkoumání Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem. Ten může dospět k jednomu z několika závěrů:

  1. váš zdravotní stav se změnil k horšímu natolik, že došlo ke zvýšení stupně invalidity,
  2. váš zdravotní stav se změnil k horšímu, ale nedošlo ke změně stupně invalidity,
  3. váš zdravotní stav se nezměnil,
  4. váš zdravotní stav se změnil k lepšímu, ale nedošlo ke snížení stupně invalidity,
  5. váš zdravotní stav se změnil k lepšímu natolik, že došlo ke snížení stupně invalidity,
  6. váš zdravotní stav se změnil k lepšímu natolik, že došlo k odebrání invalidity.

Dojde-li ke zvýšení či snížení stupně invalidity, dojde také automaticky k přepočtu výše vypláceného invalidního důchodu. Pro tento přepočet je stanoven speciální koeficient. Na základě nového posudku vydá OSSZ nové rozhodnutí, jehož součástí je i případná nová výše vypláceného invalidního důchodu.

Prosím pozor: Výjimku v přepočtu výše důchodu při změně mezi I. a II. stupněm invalidity představují důchody, které byly přiznány do 31. 12. 2009 (tedy dle tehdejších předpisů částečný ID) – u těchto důchodů k přepočtu jejich výše nedochází.

Pokud byste s rozhodnutím posudkového lékaře nesouhlasili, je nezbytné vyčkat na doručení rozhodnutí ČSSZ – až proti němu je možné podat námitku.

Se svými dotazy týkajícími se (nejen) invalidních důchodů se můžete obracet na naši službu odborné sociální poradenství, a to telefonicky, elektronicky (e-mailem či prostřednictvím on-line poradny) a po předchozí domluvě je možné i osobní setkání.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

28.09.2020 |