Změny v sociální oblasti, které můžeme očekávat v roce 2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nový rok s sebou obvykle přináší více či méně změn v legislativě. V tomto čísle Zpravodaje se proto budeme věnovat změnám v sociální oblasti, které s sebou přináší rok 2019.

Vzhledem k termínu uzávěrky lednového Zpravodaje, která byla 21. prosince 2018, mohlo v některých uvedených oblastech dojít k posunu v projednávání. O všech změnách budete samozřejmě informováni v dalších vydáních Zpravodaje.

Do nového roku jen to nejlepší vám přeje poradenský tým ParaCENTRA Fenix.

Změny v oblasti důchodů

Od 1. ledna 2019 dojde k výraznějšímu zvýšení důchodu, než bylo v posledních letech obvyklé. Dojde totiž ke zvýšení obou složek důchodu, tedy základní i procentní výměry. Základní výměra bude navýšena z 9 % průměrné mzdy v ČR na 10 %, procentní výměra pak vzroste o 3,4 %. Další novinkou je, že lidem starším 85 let bude k jejich důchodu vypláceno navíc 1 000 Kč.

Poslanci v novele upravili také náhradní dobu pojištění u tzv. asistentů sociální péče poskytujících péči podle zákona o sociálních službách. Pokud pečují o osobu ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, nebude u nich vyžadována podmínka společné domácnosti k tomu, aby jim doba poskytované péče byla uznávána jako tzv. náhradní doba pojištění pro účely sociálního pojištění.

Schválení zvýšení příspěvku na péči

V první polovině prosince 2018 schválila Poslanecká sněmovna zvýšení příspěvku na péči ve III. a ve IV. stupni závislosti u příjemců, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. Návrh zákona ještě čeká projednávání v Senátu – s největší pravděpodobností proběhne projednávání nejdříve v lednu 2019.

Pokud bude návrh schválen i Senátem a následně podepsán prezidentem ČR bez dalších změn, zvýší se příspěvek na péči ve III. stupni v případě příjemců starších 18 let ze současných 8 800 Kč na 12 800 Kč a ve IV. stupni závislosti ze stávajících 13 200 Kč na 19 200 Kč. U dětí do 18 let dojde k navýšení příspěvku na péči ve III. stupni z nynějších 9 900 Kč na 13 900 Kč, ve IV. stupni dojde ke stejnému navýšení jako u dospělých, tedy na 19 200 Kč za měsíc. Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů (v závislosti na průběhu a rychlosti projednávání v Senátu a podpisu prezidenta ČR lze odhadovat, že se může jednat o účinnost od března či dubna 2019), u III. stupně je účinnost stanovena dnem 1. července 2019. O zvýšení vyplácené částky není nutné nikde žádat.

Zvýšení příspěvku na péči má pomoct nejen jeho příjemcům zůstat v domácím prostředí v péči nejbližších, ale také pobytovým zařízením, jejichž kapacity jsou dlouhodobě nedostačující.

Změna ve výplatě dávek formou poukázek

Někteří příjemci dávek hmotné nouze budou celou dávku dostávat opět výhradně v peněžní podobě, nikoliv částečně v poukázkách. Tato změna se týká seniorů nad 70 let, osob s přiznanou invaliditou III. stupně, osob, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve III. či IV. stupni závislosti, či klientů v pobytových sociálních službách. Změna se dále týká také lidí, kteří byli celý kalendářní měsíc hospitalizováni v nemocnici, byla jim rozhodnutím soudu omezena svéprávnost nebo se jedná o případy hodné zvláštního zřetele. Pro vyplácení dávky pouze v peněžní podobě je nezbytné, aby do některé výše uvedené skupiny spadal příjemce dávky, případně některá ze společně posuzovaných osob.

Změna v podobě výplaty dávek bude účinná pravděpodobně od ledna či února 2019 (v závislosti na termínu vyhlášení ve sbírce zákonů).

Ke změně dochází mj. z důvodu, že příjemci dávek spadající do některé z výše uvedených skupin dávky obvykle nezneužívají, naopak se nezřídka setkávají s problémem při uplatňování poukázek (např. z důvodu, že obchod v jejich obci poukázky nepřijímá).

Nový právní předpis upravující hrazení pomůcek zdravotní pojišťovnou

V červnu 2017 zrušil Ústavní soud vybrané části zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho příloh (tzv. úhradová vyhláška). Od 1. ledna 2019 proto bude platit vyhláška nová. Tato vyhláška přinese mj. změny ve výších úhrad některých pomůcek, usnadnění souběhu některých pomůcek či úpravy denních limitů u inkontinenčních pomůcek. Stanovené výše úhrad jsou poprvé výsledkem jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.

Schválené změny se však budou projevovat postupně, nejvýrazněji se proto promítnou až od srpna 2019. Orientační harmonogram změn je tedy následující:

  • Od ledna 2019 budou platit nové výše a podmínky úhrady pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (protézy, ortézy, obuv, kompresivní punčochy atd.).
  • Od srpna 2019 se projeví první změny u sériově vyráběných zdravotnických prostředků, kdy přestanou být hrazeny některé zdravotnické prostředky (většinou zastaralé pomůcky, které se již prakticky nepředepisují a nevydávají).
  • Od října 2019 začnou být hrazeny zcela nové zdravotnické prostředky, které dosud hrazené nebyly.
  • Od prosince 2019 dojde u stávajících již nyní hrazených zdravotnických prostředků k „překlopení“ na nové výše a podmínky úhrady.

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení minimální mzdy. V případě výkonu zaměstnání sjednaného na plný úvazek (40 hodin týdně) se zvyšuje minimální zákonem stanovená mzda ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč, v případě hodinové mzdy dochází ke zvýšení ze současných 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Projednávání změn u příspěvku na zvláštní pomůcku

Prvním čtením Poslanecké sněmovny prošel návrh na změnu v případě příspěvku na zvláštní pomůcku. Návrh mj. rozšiřuje výčet zdravotních omezení, u nichž by mohl vzniknout nárok na přiznání příspěvku na nákup osobního automobilu, či zvyšuje maximální výši příspěvku na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny. Návrh nyní čeká na projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny.

Další novinky v sociální oblasti

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z částky 2 500 Kč na částku 3 000 Kč. Ke stejnému datu dojde k mírným změnám u tzv. redukčních hranic, s jejichž pomocí se vypočítá výsledná konečná výše náhrady platu či mzdy nebo nemocenské. Tyto změny jsou již schválené, úspěšně prošly celým schvalovacím procesem. S účinností od 1. července by měly být opět propláceny první 3 dny pracovní neschopnosti. V tomto případě čeká návrh ještě projednávání v Senátu a podpis prezidenta České republiky.

Zamítnutý návrh na změnu u příspěvku na mobilitu

Návrh na změnu byl projednáván i v případě příspěvku na mobilitu. Jednalo se o tom, zda by měl být příspěvek na mobilitu vyplácen i lidem čerpajícím pobytové sociální služby (tedy v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Tento návrh však neprošel 3. čtením Poslanecké sněmovny a ke změně v tomto případě tedy nedojde.

Zdroje:

Internetové stránky Revue pro sociální politiku a výzkum. Dostupné na zde.
Internetové stránky Národní informační systém zdravotnických prostředků. Dostupné na zde.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

01.01.2019 |