Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Publikováno:
29. 6. 2018
fenix czechmade banner b3bea5bb

Organizace ParaCENTRUM Fenix, z. s., IČO 266 76 826, se sídlem Netroufalky 787/3, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 10718 (dále jen „PCF“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.  Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro PCF prioritou.

PCF je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny Vaše osobní údaje shromážděné PCF při využívání či využití služeb poskytovaných PCF nebo i na základě jiných právních vztahů, jakož i během používání internetových stránek PCF (dále jen „Internetové stránky“). Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování Vašich osobních údajů, způsoby jejich využívání, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Účely zpracování osobní údajů

Vaše osobní údaje mohou být organizací PCF zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu(např. při uzavření smlouvy o využívání služeb PCF);
 • Správa uživatelských účtů(např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
 • Zasílání sdělení o činnosti a pořádaných akcích a nabídce služeb(PCF může zasílat sdělení o činnosti a pořádaných akcích a nabízet služby prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru a poštovní zásilky);
 • Účetní a daňové účely(plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností(mezi ostatní zákonné povinnosti, které PCF je povinna plnit, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).

 

 Osobní údaje při poskytování sociálních služeb

Vaše osobní údaje při poskytování sociálních služeb zpracovává PCF v plném souladu s platnými právními předpisy zejména dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a jeho prováděcími předpisy. Zabezpečení těchto Vašich osobních údajů je plně v souladu s těmito předpisy a také v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Jako klient, resp. uživatel sociálních služeb máte povinnost je poskytnout. Sociální pracovník má právo je po Vás požadovat. PCF zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nejnutnějším rozsahu dle požadavků zákona o sociálních službách. Pokud odmítnete Vaše osobní údaje poskytnout, nebudou Vám moci býti sociální služby poskytovány.

 

Osobní údaje při poskytování zdravotních služeb

 Vaše osobní údaje při poskytování zdravotních služeb zpracovává PCF v plném souladu s platnými právními předpisy zejména dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími přepisy zejména pak v souladu s Vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v případě sociálních služeb i v tomto případě je zabezpečení těchto Vašich osobních údajů plně v souladu s těmito předpisy a také v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Jako klient zdravotních služeb poskytovaných PCF máte povinnost je poskytnout. Zdravotnický pracovník (fyzioterapeut/ergoterapeut) má právo je po Vás požadovat. PCF zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nejnutnějším rozsahu dle požadavků výše uvedených zákonů. Pokud odmítnete Vaše osobní údaje poskytnout, nebudou Vám moci býti zdravotní služby poskytovány.

  

Zpracovávané osobní údaje

PCF je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

[table id=8 /]

Osobní údaje jsou v PCF zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci PCF nezbytných pro zajištění poskytovaných služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení nebo sdělení o činnosti a pořádaných akcích; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

PCF je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 

Příjemci osobních údajů

V PCF jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů PCF (dále jen „oprávněné osoby“), a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Oprávněné osoby, které v PCF jakýmkoliv způsobem zpracovávají osobní údaje jsou vázány povinností mlčenlivosti dle interních předpisů. V případě, že jsou osobní údaje poskytovány orgánům veřejné moci nebo samosprávným orgánům za účelem vykazování činnosti potřebné pro získání dotací, jsou tyto údaje absolutně anonymizovány nebo pesudonymizovány a nelze z nich zjistit totožnost osoby.

Seznam příjemců a zpracovatelů osobních údajů PCF:

Orgány státní zprávy

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Úřad vlády ČR
 • Úřad práce ČR
 • MSSZ
 • Finanční správa ČR
 • VZP

Orgány samosprávy

 • Magistrát města Brna
 • Úřad Jihomoravského kraje

Soukromé subjekty

 • Linked IN
 • Facebook
 • Twitter
 • cz
 • Fio banka, a. s.
 • Planeat s. r. o.
 • Salesforce

 

Doba uchování osobních údajů

PCF zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je PCF povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

[table id=9 /]

* PCF je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření sdělení týkajících se poskytovaných služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

Použití cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožňuje nabízet ty služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce obsah přizpůsobený zájmům konkrétního uživatele.

PCF cookies používá v případě, že jsou Vámi navštíveny naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

PCF používá na svých Internetových stránkách dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies):Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončí práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies):PCF může tyto cookies využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte PCF použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavením soukromí v počítači lze použití cookies odmítnout či zakázat. Nastavení najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích lze najít na následujících internetových stránkách:

 

Vaše práva jako subjektů údajů

Každý subjekt údajů má níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování  osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň existuje možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého lze uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům:chcete-li vědět, zda PCF zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k těmto osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude PCF oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu budete informováni.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů:v případě, že se domníváte, že PCF zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. PCF opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz:v případě, že požádáte o výmaz, PCF vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to PCF ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů:v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po PCF požadovat omezení zpracování těchto osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů:v případě, že požadujete, aby PCF osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, PCF této žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku:máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů PCF. V případě, že PCF neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se můžete obrátit na adresu sídla PCF uvedeného v úvodu nebo emailem na info@pcfenix.cz. PCF si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od [25. 5. 2018].