Osobní asistence

Podpora pro každodenní život podle Vašich představ

Služba osobní asistence pomáhá lidem, kteří ke každodennímu životu potřebují dopomoc druhé osoby, aby mohli žít co nejvíce podle svých představ, vyhnout se ústavní péči, setrvat v zaměstnání, pokračovat ve studiu, nebo třeba také nadále fungovat jako rodiče, prarodiče a kamarádi. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Službu poskytujeme především osobám s tělesným postižením od 15 let a seniorům. Fungujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, dle aktuálních personálních kapacit. Služba je zpoplatněna hodinovou sazbou dle aktuálně platného a zveřejněného ceníku. Osobní asistence podporuje klienty při zajišťování komplexních potřeb v rámci jejich životní situace a v souladu s Regionální kartou potřeb JMK poskytuje základní poradenství ve všech oblastech života.

Cílem služby Osobní asistence ParaCENTRA Fenix je zajistit klientovi potřebnou podporu, pomoc a péči tak, aby:

 • byl s podporou služby schopen setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • byl s ohledem na svůj zdravotní stav maximálně soběstačný,
 • dokázal s podporou služby zvládnout běžné každodenní úkony sebeobsluhy a hygieny,
 • byl v kontaktu s vrstevníky a sociálním prostředím, na které byl zvyklý,
 • se věnoval i nadále svým zájmům a koníčkům, jako dřív,
 • znal a dokázal uplatnit svoje práva a oprávněné zájmy.

Zásady poskytované služby:

 • individuální přístup – službu poskytujeme s ohledem na klientovy individuální potřeby a cíle,
 • respektování soukromí a lidské důstojnosti – služba je poskytovány diskrétně, pracovníci respektují klientovo soukromí a dbají na dodržování lidských práv a základních svobod,
 • aktivita a samostatnost – klient není ke spolupráci nucen, ale je podporován ve vlastní aktivitě a v uplatňování vlastní vůle tak, aby nedošlo k setrvávání či prohlubování jeho nepříznivé sociální situace,
 • profesionalita a flexibilita služby – vždy se snažíme klientovi zajistit kvalitní službu v době, která mu nejvíce vyhovuje,
 • sebeurčující nastavení služby – klient je tím, kdo určuje náplň asistence, sám asistenty instruuje a sám určuje průběh služby.

V rámci území města Brna a přidružených městských částí poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při překonávání bariér ve venkovním i vnitřním prostředí, pomoc při přesunech na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (např. mytí ve vaně, sprše nebo na lůžku, výměna inkontinenčních pomůcek, pomoc při vyprazdňování, základní péče o tělo),
 • pomoc při zajištění stravy (např. příprava, servírování a naporcování jídla, příprava a servírování nápojů),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s drobným každodenním úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, asistence při nákupech a běžných pochůzkách),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc a podpora v péči o děti, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, blízkými a sociálním okolím, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při péči o domácí zvířata, asistence při volnočasových činnostech),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při komunikaci s úřady, vyřizování dokladů),
 • základní sociální poradenství (např. poskytování informacích o dalších sociálních službách, o navazujících službách, o veřejně dostupných službách, o různých formách pomoci, oprávněných nárocích, základních právech, informací omezujících rizika sociální vyloučení, informace potřebné k řešení nepříznivé sociální situace).

Ceník služeb osobní asistence

Cena za jednu hodinu poskytnuté služby135 Kč
Pokud klient vyčerpá v daném měsíci více než 60 asistenčních hodin, cena každé další hodiny110 Kč
Ceník je platný od 1. 3. 2023.

Dokumenty ke stažení

Místní a časová dostupnost (Osobní asistence) Pravidla poskytování služby (Osobní asistence) Karta potřeb (Osobní asistence) Veřejný závazek (Osobní asistence) Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (Osobní asistence)

Ozvěte se nám

pište:valova@pcfenix.cz, volejte:+420 731 639 705

Bc. et Bc. Kateřina Valová

vedoucí osobní asistence


pište:prerovska@pcfenix.cz, volejte:+420 775 555 183

Michaela Přerovská

koordinátor osobní asistence

Informace jako na dlani

Přihlaste se ke zpravodaji a mějte aktuální přehled o dění ve Fenixu.

   Souhlasím se zasíláním Zpravodaje