Projekty

Aktuální a již realizované evropské projekty.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje

Projekt se zaměřoval na zajištění dostupnosti sociálních služeb registrovaných podle zákona 108/2008 Sb., o sociálních, v oblasti prevence a sociální péče, konkrétně služeb osobní asistence a azylové domy, a poskytování těchto vybraných sociálních služeb.

Sociální služba osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.


 

Fenix roztáhne křídla

ParaCENTRUM Fenix zahajuje 1. září 2016 nový evropský projekt „Fenix roztáhne křídla“ CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002010., který vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí a bude řešen do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem je profesionalizovat zaměstnance, navýšit odbornou kapacitu a udržet schopnost
nabízet komplexní služby i dalším, novým klientům.

Dílčí cíle reagují na hlavní problémy zjištěné procesním auditem ve čtyřech oblastech: strategie organizace; financování a fundraising; lidské zdroje; marketing a PR.

Výstupy projektu:

1. Profesionalizace procesů

 • aktivní zapojení všech klíčových zaměstnanců tj. 25
 • získat znalosti a dovednosti v oblasti koncepční tvorby strategie organizace, financování, fundraisingu, lidských zdrojů, marketingu a PR
 • získat znalosti a dovednosti k měření dopadů svých činností

2. Vytvoření strategických dokumentů

 • koncepční strategický plán organizace
 • koncepční finanční plán
 • strategie fundraisingu
 • strategie využívání lidských zdrojů se zaměřením na 25 klíčových zaměstnanců obsahuje strategii na komunikaci, řízení vztahů, hodnocení
 • marketingová strategie
 • individuální vzdělávací plány
 • postup efektivního příjmu a zaškolení nového pracovníka a předání know-how
 • evaluace každé KA

3. Kvantifikovatelné cíle

 • dojde k zefektivnění počtu pracovníků z 65 na 50
 • dojde k vytvoření personální kapacity v oblasti fundraisingu a marketingu
 • v roce 2018 nárůst počtu donátorů ze soukromých zdrojů o 30%
 • v roce 2018 nárůst získaných finančních prostředků o 10%

Projektový tým:

Odborný garant: Mgr. Michal Odstrčil
Evaluátor interní: Mgr. Ladislav Loebe
Evaluátor externí: Mgr. Alena Jankotová
Koordinátor cílových skupin interní: Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
Koordinátor cílových skupin externí: PhDr. Vladimíra Látalová
Expert – strategie organizace: Ing. Jolana Turnerová
Expert – financování: Mgr. Jan Kroupa
Expert – Lidské zdroje: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D
Expert – lidské zdroje 2: Mgr. Vojtěch Bernard, MBA
Expert – marketing: Ing. Jana Eckhardtová
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
Finanční manažer: Ing. Andrea Srbová


Výzev se nebojíme

Mezinárodní projekt „Výzev se nebojíme“ přinesl mnoho poznatků.

Třicet šest měsíců celkem, konkrétně od 1.7.2012 do 30.6.2015, jsme realizovali mezinárodní projekt „Výzev se nebojíme“ se zaměřením na zaměstnávání lidí po spinálním traumatu (SCI). Partnery projektu byly organizace SCI klientů z Dánska, Nizozemska, Slovinska a Slovenska. Nefinančním partnerem projektu bylo Konto Bariery. Projekt podpořil Evropský sociální fond EU.

Cílem bylo zvýšit zaměstnanost lidí po spinálním traumatu a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cestou byla monitorace situace v oblasti zaměstnávání naší cílové skupiny v České republice, v partnerských zemích a tato zjištění porovnat. Implementovat zahraniční zkušenosti a know-how k vytvoření koncepce. Ta by měla pomoci jednak institucím, které o zaměstnávání a jeho podmínkách rozhodují, vytvořit vhodné podmínky, ale také lidem, kteří práci hledají a samozřejmě i potencionálním zaměstnavatelům.

Projekt byl rozdělen do devíti klíčových aktivit, které se vzájemně doplňovaly a umožnily jeho komplexní pojetí. Zástupci všech partnerských organizací vytvořili realizační tým a pracovní skupina ParaCENTRA Fenix (PCF) postupně navštívila všechny zapojené organizace, aby získala informace přímo u zdroje prostřednictvím diskuse a srovnávání.

Realizovali jsme podrobné anonymní dotazníkové šetření (51 otázek) – v ČR odpovědělo 127 respondentů (ze 150 dotázaných). U zahraničních partnerů bylo 20 respondentů, na Slovensku 22 a z každé země životní příběh člověka jako vzor úspěšné pracovní integrace. Dotazník se týkal jednak obecných osobních údajů, měl zdravotní část a část zaměřenou na pracovní zkušenosti. Podobné šetření v naší cílové skupině nebylo v ČR dosud realizováno.

Na pilotní skupině 10 klientů jsme v procesu nazvaném “Za ruku“ prakticky s klientem procházeli proces vedoucí k uplatnění na trhu práce. Od prvního rozhovoru s klientem, ve kterém se zjišťovaly nejen možnosti klienta, ale on sám si i ujasňoval a uvědomoval, kudy by chtěl dále svůj život vést, přes odbornou pomoc psychologa, testování praktických dovedností klienta a jejich zlepšování pomocí ergoterapie, možnost rekvalifikace, přes komunikaci s úřadem práce a firmami k vlastnímu nalezení vhodného pracovního zapojení pro konkrétního klienta. Součástí byla i informovanost zaměstnavatele o typu bezbariérovosti, kterou klient potřebuje, a možnostech získat finanční příspěvek na vytvoření pracovního místa.

Protože člověk s mobilitou na vozíku musí mít vyhovující vozík a jeho nastavení, aby mohl sedět dlouhodobě bez obtíží, byla vytvořena publikace o sezení ve vozíku pod názvem “Dobře pracovat na vozíku vyžaduje dobře sedět“. Je určena cílové skupině – klientům s mobilitou na vozíku.

Veškeré poznatky získané v rámci realizace projektu jsme prezentovali na 10. kongresu European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF), který jsme pořádali ve dnech 20.-22.5. 2015 v Brně. Zúčastnilo se 85 delegátů, z toho 38 s mobilitou na vozíku, z 18 zemí Evropy + Indie. Kongres byl poprvé v historii ESCIF přenášen i on-line v češtině a angličtině. Českou verzi sledovalo 50 lidí a anglickou dalších 200 on-line účastníků.

Výsledkem je tištěná publikace “Koncepce“, ve které jsou uveřejněny závěry všech klíčových aktivit včetně výsledků dotazníkového šetření, zahraniční zkušenosti, poznatky a doporučení.

Kde je možno získat jednotlivé materiály?

“Koncepce“ je v PDF formátu uveřejněna na webu ParaCENTRA Fenix – www.pcfenix.cz ve složce projekty
Zprávu z kongresu ESCIF v Brně (včetně prokliku na odborný program a kongresový sborník v Čj i Aj) a zprávy ze služebních cest na Slovensko, do Slovinska, Nizozemska a Dánska naleznete na www.pcfenix.cz ve složce mezinárodní aktivity. Tamtéž je i článek o historii ESCIF.
Jednotlivé přednášky z kongresu ESCIF jsou umístěny na webu ESCIF
Tištěná publikace „Dobře pracovat na vozíku vyžaduje dobře sedět“ je k dispozici pro klienty cílové skupiny na vyžádání na ParaCENTRU Fenix (zaslání možné na dobírku za úhradu poštovného, vlastní publikace je zdarma)
Zde je ke zhlédnutí video s názvem “Fénix Pavel“ o úspěšně zaměstnaném a integrovaném členu ParaCENTRA Fenix, které bylo promítnuto na kongresu ESCIF a rovněž patří mezi výstupy projektu.