Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Zaměstnání a integrace – první zkušenosti

Publikováno:
11. 6. 2015
fenix czechmade banner b3bea5bb

ParaCENTRUM Fenix se od roku 2014 aktivně podílí na realizaci dvouletého mezinárodního projektu, nesoucího název „Úspěšná integrace lidí s poraněním míchy“ (Successful Integration of People Living After Spinal Cord Injury). Hlavním tématem tohoto projektu je téma začlenění lidí s poraněním míchy zpět do společnosti, v médiích dnes často diskutovaná sociální inkluze.

Aktivní účast lidí se zdravotním postižením na společenském životě je součástí akčního programu OSN od konce osmdesátých let minulého století stejně jako výzva Evropské rady členských zemím EU přijmout opatření podporující pracovní uplatnění a odborný výcvik zdravotně postižených osob. Přes mnohé úspěchy však ve všech zemích EU zůstává vysoké procento lidí s poraněním míchy bez zaměstnání a naráží na řadu problémů, které jim ztěžují návrat do společnosti. V roce 2007 připomínal generální tajemník OECD, že je nutné brát člověka se zdravotním postižením jako rovnocenného partnera; zdůraznil, že je obrovský rozdíl mezi kvalitou života nezaměstnaného člověka se zdravotním postižením, kterému často klesá sociální status, ocitá se na hranici chudoby a čelí sociální izolaci, a životem stejného člověka, který pracuje a žije aktivním i občanským životem“.

Organizátorem projektu „Úspěšné integrace“ je klientská organizace ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation – Evropská federace pro spinální trauma), která sdružuje 29 členských klientských organizací paraplegiků z 24 evropských zemí a hájí na mezinárodní úrovni zájmy a práva lidí se spinálním poraněním od roku 2005. ParaCENTRUM Fenix je členem ESCIF od roku 2009 a CZEPA se stala jejím členem v roce 2013. ParaCENTRUM Fenix pořádalo letos v květnu výroční kongres ESCIF zaměřený na jedno z dalších aktuálních témat – Zaměstnání po poranění míchy; kongres ESCIF se uskutečnil v České republice vůbec poprvé. Na kongresu byly v rámci jednoho z několika dalších aktivních příspěvků ParaCENTRA předneseny poznatky a závěry z první fáze realizace tohoto projektu.

Projekt „Úspěšná integrace“, který poběží do první poloviny roku 2016, odstartoval na podzim minulého roku ve švýcarském Nottwilu v prostředí jednoho z nejlépe fungujících evropských integračních center pro paraplegiky, kde se sešli zástupci 16 klientských organizací z 13 evropských zemí na úvodním víkendovém soustředění. Důležitou podmínkou participace na všech projektech ESCIF (nejinak tomu bylo i v projektu „Úspěšné integrace“) jako klientské organizace je, aby každý účastník byl člověk po poranění míchy – jde totiž o unikátní/autentický vstup i úhel pohledu, který lze těžko nahradit, a o možnost využít své osobní zkušenosti a vyjádřit se k věcem, které ovlivňují život každého člověka s poraněním míchy. Sdílení zkušeností a spolupráce na společném projektu si klade za cíl pomoci k prosazování práv a hájení zájmů lidí po poranění míchy v celoevropském měřítku, jednoduše řečeno: „co mohou lidé po poranění míchy udělat sami pro sebe.“

Poranění míchy zasáhne náhle a dramaticky téměř do všech oblastí života; projekt vybírá pět hlavních oblastí, v nichž člověk po poranění míchy čelí řadě náročných adaptačních výzev (Vzdělání a placená práce, Společenské a volnočasové aktivity, Kvalita života, Role člověka s poškozením míchy v rodině, Kompenzační a další pomůcky k podpoře mobility). Zpracování a zhodnocení každé z oblastí je úkolem jedné z pěti pracovních skupin – mezinárodních týmů, tvořených ze zástupců členských organizací ESCIF, které se rozhodly zúčastnit. ParaCENTRUM Fenix má svého zástupce v pracovní skupině „Vzdělání a placená práce“, CZEPA ve skupině „Kvalita života“.

Jednotlivé pracovní skupiny zpracovávají svoji oblast s ohledem na stávající zkušeností a projekty členských klientských organizací ESCIF a cílem odpovědět na hlavní otázku projektu, společnou pro všechny pracovní skupiny: „Co může udělat vaše organizace, aby usnadnila úspěšnou reintegraci osob s poraněním míchy do společnosti?“ Pracovní skupiny pak ve druhé fázi projektu budou sdílet své dosavadní poznatky a spolupracovat na obecných doporučeních, které usnadní proces reintegrace lidí s poškozením míchy v členských státech ESCIF i v Evropě.

Pracovní skupina, která zpracovává téma „Vzdělání a zaměstnání po úrazu míchy“ opírá svá dosavadní zjištění o několik osobních setkání a debat o možnostech pracovat po úrazu míchy a o závěry výzkumných studií; stále zbývá zhodnocení projektů jednotlivých klientských organizací ESCIF. Zatím nabízí několik podnětů k další diskusi. Mezi prvními se objevilo téma zaměstnání jako zásadní součásti identity každého člověka. Jakákoliv odbornost, respektive, co člověk umí a může ostatním nabídnout, pomáhá budovat sebeúctu, udržuje síť společenských kontaktů a napomáhá duševní i fyzické pohodě. Často zmíněný nedostatek informací o poranění míchy má za následek nesystematický přístup, který téměř ve všech evropských zemích ústí do situace, v níž je člověk po úrazu míchy nucen bilancovat mezi tím stát se pouhým příjemcem sociálních dávek anebo se pokusit stát se plnohodnotným členem společnosti, tj. plátcem daní (pokud jsme v produktivním věku), ale zároveň riskovat snížení a v některých zemích i ztrátu nároku na sociální dávky. Dalším tématem je nedostatečná znalost potenciálních zaměstnavatelů o lidech s poraněním míchy; jejich nulové očekávání odbornosti a obecně negativní postoj přijmout na pracovní pozici člověka na vozíku. Také chybí včasné kariérní poradenství a pracovní rehabilitace už během rehabilitační fáze, na níž by bylo možné navázat po propuštění ze spinální rehabilitační jednotky do domácího prostředí. Odborné vzdělávání, případně další studium by mohlo proces reintegrace posunout dopředu. Vyšší vzdělání je jakýsi univerzální prediktor získání kvalitní pracovní pozice – nové anebo návratem do svého původního zaměstnání (což je ideální stav). Dále, vytváření doporučení pro úspěšnou integraci pro členské organizace ESCIF je obtížné, neboť v různých zemích EU existují různé zákony a různé sociální systémy. Strategie a doporučení budou vycházet z dalšího výzkumu a spolupráce s ostatními pracovními skupinami.

Mgr. Veronika Hublová