Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

,

Zpráva o ročním působení rady spolku

Publikováno:
30. 12. 2016

Vážení a milí Feničané,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit se shrnutím ročního působení Rady spolku a stručně Vás seznámit s úkoly, které se Radě podařily splnit a které stále čekají na vyřešení. Nutno dodat, že některé z těchto úkolů nejsou přímo závislé na konkrétních krocích Rady, ale odvíjí se od vyjednávání s místní i krajskou samosprávou a dalšími institucemi a zároveň s jejich ochotou pomoci naší neziskové organizaci. Nemohu opomenout, že splnění některých úkolů závisí také na Vaší ochotě nám (a tedy i Vám samotným) pomoci ke zvýšení kvality služeb, které poskytujeme nejen členům spolku, ale všem klientům bez rozdílu.

Začal bych nejprve s hodnocením oblastí, které jsou plně v kompetenci Rady, a tudíž nezávislé na jakýchkoliv vnějších vlivech. Jedním z prvních úkolů, které si nově zvolená Rada stanovila, bylo stabilizovat tým pracovníků, resp. pracovní kolektiv. Tento vytyčený cíl se Radě daří úspěšně naplňovat. Postupně začínáme překlápět dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na pracovní smlouvy a současně narovnávat finanční ohodnocení zaměstnanců. Rada dále finišuje s vymezením kompetencí jednotlivých pracovníků, aby mezi jednotlivými zaměstnanci nedocházelo ke kompetenčním sporům.

V září tohoto roku odstartoval projekt „Fenix roztáhne křídla“ financovaný z Evropských strukturálních fondů, který se zaměřuje na profesionalizaci pracovníků naší organizace ve čtyřech klíčových oblastech: marketing, lidské zdroje, financování a fundraising, strategie a krizové řízení organizace. Tento projekt by měl, mimo jiné, naší organizaci pomoci s výše uvedenou profesionalizací zaměstnanců. Projekt je pro náš pracovní kolektiv jedinečnou příležitostí získat vědomosti a znalosti, za které se dnes draze platí. Jedinou cenou, kterou musí náš pracovní tým zaplatit, je čas. Nutno poznamenat, že nejsou všichni zaměstnanci nuceni absolvovat všechny školení a workshopy. Účast na školeních závisí zejména na jejich vlastním rozhodnutí. Při evaluaci výsledků se však bude přihlížet i k ryze subjektivním faktorům, např. i nepovinné aktivitě pracovníka.

Další oblastí, kterou si Rada vytyčila za svoji prioritu, je oblast propagace ParaCENTRA Fenix. Zlepšení lze pozorovat i v této oblasti. Větší otevírání naší organizace veřejnosti bylo odstartováno krátce po zvolení nové Rady několika akcemi přístupnými i pro veřejnost. Zviditelnění naší organizace se neomezilo pouze na pořádání akcí, ale pracuje se na ní neustále za použití přímé komunikace se sponzory a zlepšením prezentace organizace na sociálních sítích a v dalších médiích. Velký kus práce odvedla už většina pracovního kolektivu svou pomocí při pořádání nejrůznějších akcí.

Jak vidno, postoupili jsme od aktivit, které jsou plně v naší kompetenci, k aktivitám, které závisí z menší či větší části na vnějších okolnostech. Prioritním zájmem Rady je nalezení nových prostor, resp. jiné nemovitosti vhodné pro přesun a vybudování nového ParaCENTRA Fenix. Rada považuje tento bod za stěžejní, neboť všichni víme, že stávající prostory jsou pro další fungování a rozvoj našich služeb nevyhovující. Aktivitu v tomto ohledu vyvíjí všichni členové Rady. Hledáme vhodnou nemovitost jak ve spolupráci s Magistrátem města Brna, tak se soukromým sektorem. Není však snadné najít nemovitost s vhodnou polohou a výměrou a zároveň s vlastníkem ochotným prodat tuto nemovitost naší organizaci. Brno je mohutně se rozvíjející oblast, a tak boj o každý metr čtvereční plochy vhodné k zastavění je velmi tvrdý. Rada spolku se s tím však nehodlá smířit a v hledání neustává. Věřím, že spíše dříve než později se podaří vhodnou nemovitost získat.

Poslední oblast zájmu, ve které Rada, ať tato nebo minulá, prozatím bohužel neuspěla, je uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami o úhradě hrazené péče, tzn. smlouvy o úhradách za fyzioterapii a ergoterapii. Vnímám tento neúspěch jako své osobní selhání, neboť jsem si tento úkol vytyčil jako osobní prioritu. Naše organizace však nemá na zdravotní pojišťovny žádné páky, které by je přiměly k uzavření výše zmíněných smluv. Rada stojí před rozhodnutím, jak postupovat dál. Na stole je několik variant k projednání. Aktuální situace je taková, že kapacity sociálně aktivizačních služeb a služby sociální rehabilitace začínají být naplněny. Naši fyzioterapeuti a ergoterapeutka začínají být přetížení jak po stránce přímého výkonu rehabilitace, tak po stránce administrativní. Stáváme se tak pouze velmi levnou rehabilitační ambulancí, což je v přímé kolizi s naším posláním. Nahlédneme-li do stanov organizace, zjistíme, že poskytování služeb v oblasti léčebné a sociální rehabilitace je jednou, nikoliv však jedinou, aktivitou směřovanou k podpoře Vás – klientů a členů spolku. Skutečnost je taková, že léčebná a sociální rehabilitace začala být vnímána jako snad jediná aktivita ParaCENTRA Fenix. Uvědomujeme si, že za tento stav neseme částečně odpovědnost
my sami, a proto dozrává čas ke změnám. Pokud chceme i nadále udržet vysokou kvalitu nabízených služeb, jsou změny nevyhnutelné. Budou však vyžadovat angažovanost i Vás uživatelů sociálně aktivizačních služeb. Věřím, že spolupráce nás – poskytovatelů, a Vás – uživatelů, by mohla přispět ke změně postoje zdravotních pojišťoven. Změny připravujeme v celém systému poskytování sociálně aktivizačních služeb. Se všemi novotami v poskytování sociálně aktivizačních služeb budou všichni klienti i členové spolku včas seznámeni.

Věřím, že v budoucnu bude více pozitivních zpráv, o které se s Vámi budu moci podělit, a přeji Vám vše dobré.

Mgr. Ladislav Loebe
předseda spolku