Skip to main content
   (+420) 733 589 567
   info@pcfenix.cz

Členská schůze 2022

Publikováno:
15. 4. 2022
fenix czechmade banner b3bea5bb

Vážení přátelé, milí Feničané,

rád bych Vás informoval o výsledcích proběhnuvší členské schůze, která byla tento rok i schůzí volební. Osobně se dostavilo na členskou schůzi 17 členů. Při členské základně čítající 114 členů to nebyla účast ani jedné pětiny členské základny. Ukazuje se, že členové spolku se stávají pouhými klienty – konzumenty služeb, které Fenix nabízí a poskytuje.

Zpět ale k průběhu schůze. Michal Odstrčil, jako ředitel, referoval o hospodaření spolku. Vzhledem k předchozím „hubeným, covidovým “ rokům probíhající krizi a rozpočtovému provizoriu Vlády ČR, je zázrak, že je Fenix v mírném přebytku. Kristýna Náhlíková, nově jako manažer služeb, referovala o stavu a chodu služeb. Začátkem minulého roku byly vyčleněny zdravotní služby ze služeb sociálních, konkrétně ze služby Sociální rehabilitace. Osobní asistence má neustále plnou kapacitu a stále do svých řad hledá nové asistenty. Na mé osobě, jako statutárovi, zbylo poreferovat o tom, jak se Fenix angažuje v širším kontextu. Fenix spolu s Centrem Paraple a CZEPA – Českou asociací paraplegiků vytvořil pracovní skupinu, která se snaží o uznání terciární péče ve spinálním řetězci jako plnohodnotného partnera k péči primární – spinálním jednotkám a sekundární – rehabilitačním ústavům. Laicky řečeno, už nejsme spolek amatérů, ale profesionálové, kteří poskytují zdravotní a sociální služby na vysoké úrovni. Fenix se zapojil také do vzniku a budování nezávislé zastřešující pacientské organizace Národní asociace pacientských organizací (NAPO), která má ambice sdružit pacientské organizace napříč celým spektrem diagnóz. Program NAPO má své programové priority, mám-li ale vyzdvihnout jednu z nich, pak je to systematické víceleté nárokové financování pacientských organizací z prostředků státu.

Nyní k samotným volbám. Volit bylo možno osobně na členské schůzi nebo distančně „per rollam“ tak, aby mohli volit i ti, kdož se na členskou schůzi dostavit nemohli. Volbu per rollam využilo 11 členů spolku. Celkem se tedy sešlo 28 hlasujících. Rada spolku byla volena ze sedmi kandidátů, což při počtu sedmi kandidátů znamenalo, že každý kandidát, resp. všichni kandidáti byli zvoleni. Ano, ano, nezájem o fungování spolku se projevil na počtu kandidátů do Rady spolku. Složení nové Rady spolku je toto: Ing. Dana Wendscheová, Ing. Blanka Cabalková, Mgr. Kristýna Náhlíková, Jaroslav Náhlík, Ing. Oldřich Janda, Ing. Karel Sobol, Mgr. Ladislav Loebe. Volena byla i tříčlenná Revizní komise spolku, která dohlíží na hospodaření spolku. Dva kandidáti vzešli z členů přítomných na schůzi a jeden kandidát se přihlásil via e-mail. Revizní komise byla volena pouze členy přítomnými na schůzi osobně. Složení Revizní komise je tedy následující: Pavel Ježa, Ing. Zdeněk Šafář, Ing. Ondřej Valena.

Závěrem, abych si jen nestěžoval a končil kapku optimisticky, příští rok je v plánu přesun provozu Fenixu z Kociánky na adresu Lipová 31, kde v minulosti působilo Centrum sociálních služeb m. č. Brno-střed. Objekt bude adaptován dle našich potřeb a předán Fenixu do užívání v režimu výpůjčky. Kancelář ředitele bude nadále působit na ulici Polní. Služby budou poskytovány v lepším a příjemnějším prostředí. Bohužel, je třeba si ještě počkat. Výše uvedené v žádném případě neznamená, že jsme rezignovali na nové centrum s pobytovými službami. Pouze jsme dočasně napřeli všechny síly, abychom přesunuli provoz z Kociánky do příhodnějších prostor.

Přeji všem Feničanům krásné jarní dny!

Mgr. Ladislav Loebe
předseda výboru